Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet;

Regeringen föreskriver att 3, 17, 19 och 20 §§ förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet skall ha följande lydelse.

3 §

1För radioaktiva ämnen som omfattas av undantag enligt 4–11 §§ eller 15 § denna förordning fordras tillstånd enligt strålskyddslagen (1988:220), om inte annat följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § den lagen.
Bestämmelser om transport finns i lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

17 §

2Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om godkännande enligt 5 § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om inte annat följer av 19 § första stycket 3 denna förordning. Kärnkraftinspektionen får förena ett godkännande med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.
Kärnkraftinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från det krav på godkännande som enligt 5 § andra stycket 1 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet gäller för att en tillståndshavare skall få uppdra åt någon annan att vidta åtgärder som enligt lagen skall utföras av tillståndshavaren. Sådana föreskrifter eller dispenser får endast avse uppdrag som utförs under tillståndshavarens ledning och inte skall prövas av Statens strålskyddsinstitut enligt 19 § andra stycket denna förordning. Föreskrifterna får meddelas och dispenserna ges endast om det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts.
Kärnkraftinspektionen skall med eget yttrande lämna över ett ärende om godkännande som avses i första stycket till regeringens prövning i de fall då
  • 1. uppdragstagaren är ett bolag som är registrerat i ett land utanför Europeiska unionen, eller
  • 2. ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.
Kärnkraftinspektionen skall, innan ett ärende överlämnas enligt tredje stycket, ge Statens strålskyddsinstitut tillfälle att yttra sig i fråga om villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till strålskyddet.

19 §

3Efter att ha hört Statens kärnkraftinspektion vad avser villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till säkerheten prövar Statens strålskyddsinstitut
  • 1. frågor om tillstånd att transportera och i samband därmed ta befattning med eller till Sverige föra in eller från Sverige föra ut eller genom Sverige transitera annat kärnavfall än som avses i 18 §,
  • 2. frågor om tillstånd att uppföra, inneha eller driva anläggningar för markdeponering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning och till sådana anläggningar hörande anläggningar för behandling eller lagring, under förutsättning att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdeponeringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel (TBq) varav högst 10 gigabecquerel (GBq) utgörs av alfaaktiva ämnen, och
  • 3. frågor om godkännande enligt 5 § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet när det gäller uppdrag att transportera annat kärnavfall än som avses i 18 §.
I fråga om sådana uppdrag som avses i första stycket 3 får Statens strålskyddsinstitut meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från det krav på godkännande som enligt 5 § andra stycket 1 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet gäller för att en tillståndshavare skall få uppdra åt någon annan att vidta åtgärder som enligt lagen skall utföras av tillståndshavaren. Sådana föreskrifter eller dispenser får endast avse uppdrag som utförs under tillståndshavarens ledning. Föreskrifterna får meddelas och dispenserna ges endast om det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts. Innan Strålskyddsinstitutet meddelar en sådan föreskrift eller ger en sådan dispens, skall institutet ge Statens kärnkraftinspektion tillfälle att yttra sig i fråga om villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till säkerheten.
Statens strålskyddsinstitut skall årligen till regeringen lämna uppgifter om de tillstånd som har meddelats avseende införsel, utförsel eller transitering av kärnavfall eller uppförande, innehav eller drift av anläggningar för markdeponering som avses i första stycket.

20 §

4Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om villkor enligt 8 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.
För tillstånd enligt denna förordning gäller de ytterligare villkor som meddelas av Kärnkraftinspektionen med hänsyn till säkerheten.
Bestämmelser om de villkor och föreskrifter som avser strålskyddet och som beslutas av Statens strålskyddsinstitut finns i strålskyddslagen (1988:220).

SFS 2006:521

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADEgon Abresparr(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
Senaste lydelse 1998:892.
Senaste lydelse 2005:280.
Senaste lydelse 2005:280.
Senaste lydelse 1993:142.