Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:661 Utkom från trycket den 16 juni 2006Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:199, bet. 2005/06:SoU27, rskr. 2005/06:303. föreskrivs att bilaga 1 till smittskyddslagen (2004:168) skall ha följande lydelse Bilaga 1 Senaste lydelse 2004:877. Allmänfarliga sjukdomar– campylobacterinfektion– difteri– fågelinfluensa (H5N1)– infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)– giardiainfektion– gonorré– hepatit A-E– hivinfektion– infektion med HTLV I eller II– klamydiainfektion– kolera– infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)– mjältbrand– paratyfoidfeber– pest– infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G– polio– rabies– salmonellainfektion– shigellainfektion– smittkoppor– svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)– syfilis– tuberkulos– tyfoidfeber– virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica)Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006, då förordningen (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1 skall upphöra att gälla.På regeringens vägnarBERIT ANDNORKjell Rempler(Socialdepartementet)