Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:828 Utkom från trycket den 21 juni 2006Lag om ändring i miljöbalken;utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357. föreskrivs att i 9 kap. 15 § miljöbalken (1998:808)Senaste lydelse 2004:169. skall ordet ”livsmedelslagen (1971:511)” bytas ut mot ”livsmedelslagen (2006:804)” och orden ”lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.” skall bytas ut mot ”lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.”.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarLENA SOMMESTADEgon Abresparr(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)