Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:831 Utkom från trycket den 21 juni 2006Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357. föreskrivs att i 1 kap. 2 § och 6 kap. 7 § smittskyddslagen (2004:168) orden ”livsmedelslagen (1971:511)” skall bytas ut mot ”livsmedelslagen (2006:804)” och orden ”lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.” skall bytas ut mot ”lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.”.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarBERIT ANDNORLars Hedengran(Socialdepartementet)