Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.


SFS 2006:1142

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden om tillstånd som inletts före den 1 december 2006.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADEgon Abresparr(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
Senaste lydelse 2005:1041.