Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut1

dels att 1 b § samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 1 d §, av följande lydelse.

1 b §

2Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar skall till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter för den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anläggningarna:
 
 
kronor 
1. 
Studsviksanläggningen med där belägna försöksreaktorer och avfallsanläggningar 
285 600 
2. 
anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer 
113 200 
3. 
anläggning för hantering och lagring av använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
75 300 
4. 
anläggning för slutlig förvaring av annat kärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
75 300 
5. 
anläggning för bearbetning och annan hantering av lågaktivt kärnavfall som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
42 200 

1 d §

Den som har givit in en ansökan om tillstånd enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet skall betala en avgift till Statens strålskyddsinstitut med 2 800 000 kronor för den granskning av ansökan som institutet utför, om ansökan avser uppförande och drift av
  • 1. anläggning för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller använt kärnbränsle,
  • 2. anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle, eller
  • 3. anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör sådan markdeponering som avses i 19 § förordningen om kärnteknisk verksamhet.
Om Strålskyddsinstitutets granskning av en ansökan medför kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i första stycket, skall sökanden betala en tilläggsavgift med 750 kronor per timme för arbete som institutet har utfört.

SFS 2006:1500

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1993:424.
Senaste lydelse 2005:753.
Senaste lydelse 2005:753.