Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna skall ha följande lydelse.

5 §

I fråga om erkännande och verkställighet av en dom mot 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond skall bestämmelserna om erkännande och verkställighet i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område2 (Bryssel I-förordningen) tillämpas, om domen har meddelats i en stat där dessa bestämmelser gäller.
Leder en tillämpning av Bryssel I-förordningens bestämmelser till att domen inte erkänns eller verkställs i Sverige, skall frågan i stället avgöras enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll.

6 §

3 När en fråga uppkommer om verkställighet av en dom enligt artikel 8 i 1992 års fondkonvention tillämpas det förfarande som föreskrivs i 21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009).
Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om verkställighet av en dom enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Har domen meddelats av en domstol i en stat där bestämmelserna i Bryssel I-förordningen gäller, tillämpas dock det förfarande som föreskrivs i dessa bestämmelser och i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

SFS 2007:442

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJonas Pontén(Justitiedepartementet)
Prop. 2006/07:106, bet. 2006/07:CU26, rskr. 2006/07:160.
EGT L 12, 16.1.2001, s. 1, (Celex 32001R0044).
Senaste lydelse 2006:82.