Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att 28 och 38 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

28 §

Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde eller i grundvatten enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.
Första stycket gäller inte i fråga om områden som blivit förklarade som miljöriskområden enligt 10 kap. 15 § miljöbalken.
Beträffande anmälan enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i 20–25 §§.

38 §

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
  • 1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
  • 2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller
  • 3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
Anmälan skall göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas eller arrangeras. Om generalläkaren utövar tillsyn över verksamheten skall anmälan göras till generalläkaren.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

SFS 2007:674

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007 i fråga om 28 § och den 1 januari 2008 i övrigt.
2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2008 och som inte har tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2008 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten har lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni 2008 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.
3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2008 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt 5 § respektive 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om anmälningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2008 trots att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008.
4. Det som sägs i punkterna 2 och 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
5. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENUlf Yngvesson(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2007:187. Ändringen innebär bl.a. att avdelning 2, avdelning 3 och tabellen "Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas" i avdelning 4 har tagits bort ur förteckningen.
EGT L 194, 27.7.1975, s. 23 (Celex 31975L0439).
EGT L 332, 28.12.2000, s. 91 (Celex 32000L0076).
EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 (Celex 31985L0337).
EUT L 156, 25.6.2003, s. 17 (Celex 32003L0035).
EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 (Celex 31985L0337).
EUT L 156, 25.6.2003, s. 17 (Celex 32003L0035).
EGT L 78, 26.3.1991, s. 38 (Celex 31991L0157).
EGT L 1, 5.1.1999, s. 1 (Celex 31998L0101).
EGT L 135, 30.5.1991, s. 40 (Celex 31991L0271).
EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).
EGT L 377, 31.12.1991, s. 20 (Celex 31991L0689).
EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).
EGT L 243, 24.9.1996, s. 31 (Celex 31996L0059).
EGT L 257, 10.10.1996, s. 26 (Celex 31996L0061).
EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).
EGT L 85, 29.3.1999, s. 1 (Celex 31999L0013).
EUT L 143, 30.4.2004, s. 87 (Celex 32004L0042).
EGT L 182, 16.7.1999, s. 1 (Celex 31999L0031).
EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).
EGT L 269, 21.10.2000, s. 34 (Celex 32000L0053).
EUT L 254, 30.9.2005, s. 69 (Celex 32005D0673).
EGT L 332, 28.12.2000, s. 91 (Celex 32000L0076).
EGT L 309, 27.11.2001, s. 1 (Celex 32001L0080).
EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).
EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).
EUT L 345, 31.12.2003, s. 106 (Celex 32003L0108).
EUT L 114, 27.4.2006, s. 9 (Celex 32006L0012).
EGT L 273, 10.10.2002, s. 1-95 (Celex 32002R1774).