Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet;

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet ska ha följande lydelse.

17 §

1 Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om godkännande enligt 5 § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om inte annat följer av 19 § första stycket 3 denna förordning. Kärnkraftinspektionen får förena ett godkännande med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med lagen om kärnteknisk verksamhet.
Kärnkraftinspektionen får meddela sådana föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge sådan dispens från kravet på godkännande som avses i 5 § fjärde stycket lagen om kärnteknisk verksamhet. Kärnkraftinspektionen får meddela sådana föreskrifter eller ge sådan dispens endast om
  • 1. uppdraget utförs under tillståndshavarens ledning,
  • 2. frågan inte ska prövas av Statens strålskyddsinstitut enligt 19 § andra stycket, och
  • 3. det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts.
Kärnkraftinspektionen ska med eget yttrande lämna över ett ärende om godkännande som avses i första stycket till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.
Kärnkraftinspektionen ska, innan ett ärende överlämnas enligt tredje stycket, ge Statens strålskyddsinstitut tillfälle att yttra sig i fråga om villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till strålskyddet.

SFS 2007:724

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2006:521.