Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut;

Regeringen föreskriver att 1 och 1 b §§ samt bilagan till förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut1 ska ha följande lydelse.

1 §

2 Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor för industriell energiframställning ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter:
 
 
kronor
1. 
för finansiering av Strålskyddsinstitutets verksamhet på kärnenergiområdet 
588 840 
2. 
för finansiering av särskilda beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor 
867 450 
3. 
för finansiering av strålskyddsforskning med anknytning till kärnkraftsproduktionen 
286 700 

1 b §

3 Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter för den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anläggningarna:
 
 
kronor
1. 
Studsviksanläggningen med där belägna försöksreaktorer och avfallsanläggningar 
482 560 
2. 
anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer 
147 200 
3. 
anläggning för hantering och lagring av använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
97 900 
4. 
anläggning för slutlig förvaring av annat kärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
97 900 
5. 
anläggning för bearbetning och annan hantering av lågaktivt kärnavfall som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
54 900 

SFS 2007:1051

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Förordningen omtryckt 1993:424.
Senaste lydelse 2005:753.
Senaste lydelse 2006:1500.
Senaste lydelse 2006:1500.