Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av SFS 2018:1457

Definitioner

2 §

I denna förordning avses med
 • släppa ut på marknaden: tillhandahålla eller göra tillgänglig för någon annan, och
 • särskilt farlig kemisk produkt: en kemisk produkt som enligt föreskrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 § ska anses som särskilt farlig från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.
Övriga termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken. SFS 2018:1457

Förordningens tillämpning i fråga om kosmetiska produkter

Produktregister och uppgiftsskyldighet

3 §

Varje kemisk produkt och bioteknisk organism som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige ska anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering i det produktregister som Kemikalieinspektionen för, om produkten eller organismen kan hänföras till något av de varuslag som anges i bilagan till denna förordning.
Första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som är avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken eller som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, läkemedelslagen (2015:315) eller förordningen (2012:503) om tatueringsfärger. SFS 2015:461

4 §

En anmälan till produktregistret ska göras av den som yrkesmässigt tillverkar eller för in en kemisk produkt eller bioteknisk organism till Sverige.

5 §

Trots 3 och 4 §§ behöver den som årligen tillverkar eller till Sverige för in mindre än 100 kilogram av en kemisk produkt eller bioteknisk organism inte anmäla produkten eller organismen, om inte annat följer av föreskrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §. SFS 2012:506

6 §

Den som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk produkt eller bioteknisk organism som avses i 3 § första stycket utan att ha tillverkat eller fört in produkten eller organismen till Sverige ska lämna de uppgifter till Kemikalieinspektionen som framgår av föreskrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §. SFS 2012:506

Hantering av särskilt farliga kemiska produkter

7 §

Det krävs tillstånd för att
 • 1. hantera särskilt farliga kemiska produkter, om hanteringen inte är yrkesmässig, eller
 • 2. yrkesmässigt överlåta särskilt farliga kemiska produkter.
SFS 2010:965

8 §

Tillståndskraven i 7 § gäller inte
 • 1. yrkesmässig överlåtelse från den som enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel har rätt att driva detaljhandel med läkemedel till konsument, eller
 • 2. produkter som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter eller läkemedelslagen (2015:315).
SFS 2015:461

9 §

Särskilt farliga kemiska produkter får inom Sverige överlåtas endast till den
 • 1. som yrkesmässigt ska använda produkterna,
 • 2. som har tillstånd för sin hantering av produkterna enligt 7 §, eller
 • 3. vars hantering av produkterna omfattas av undantagen i 8 §.
SFS 2010:965

10 §

Den som överlåter produkter med stöd av 9 § ska föra anteckningar om överlåtelserna.

11 §

Frågor om tillstånd enligt 7 § prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden bedriver den rörelse inom vilken hanteringen är avsedd att ske eller, om sökanden inte bedriver någon sådan rörelse, där sökanden är bosatt.
I ett ärende om tillstånd enligt 7 § 2 ska länsstyrelsen besluta i ärendet inom åtta veckor efter det att en fullständig ansökan kom in till länsstyrelsen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än fyra veckor utöver de ursprungliga åtta veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. SFS 2009:1330

12 §

Tillstånd enligt 7 § 1 får ges endast till den som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

13 §

Ett tillstånd enligt 7 § ska tidsbegränsas till högst fem år.

14 §

Om en särskilt farlig kemisk produkt omfattas av bestämmelserna om oförtullade varor i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. men inte kan försäljas enligt 4 § den lagen, ska Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet besluta hur produkten ska hanteras. SFS 2010:965

15 §

16 §

17 §

18 §

19 §

20 §

20 a §

21 §

22 §

Dispenser

23 §

Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från
 • 1. skyldigheten enligt 14 kap. 10 § miljöbalken att registrera kemiska produkter, om det finns särskilda skäl,
 • 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk organism för registrering i produktregistret,
 • 3. kravet i 4 § om vem som ska göra anmälan till produktregistret, om dispensen innebär att anmälan i stället ska göras av en handelsagent och en sådan dispens är godtagbar från hälso- och miljöskyddssynpunkt, och
 • 4. bestämmelserna om särskilt farliga kemiska produkter i 7 och 9–14 §§, om det finns synnerliga skäl.
SFS 2016:796

24 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö får i det enskilda fallet ge dispens från krav i
 • 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, och
 • 2. förordning (EG) nr 1272/2008.
Dispens enligt första stycket får endast ges om det behövs med hänsyn till totalförsvarets intressen och om dispensen avser Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt. Innan försvarsinspektören för hälsa och miljö ger dispens, ska han eller hon ge Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig. SFS 2017:800

Bemyndiganden att meddela föreskrifter

25 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om
 • 1. sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och produktval som avses i 2 kap. 2–4 §§ miljöbalken i fråga om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor,
 • 2. produktregistret,
 • 3. vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan enligt 3 §,
 • 4. vid vilken tidpunkt en anmälan enligt 3 § senast ska göras,
 • 5. skyldighet att anmäla till produktregistret även i fall som enligt 5 § är undantagna från anmälningsplikt,
 • 6. vilka uppgifter som ska lämnas enligt 6 §,
 • 7. vilka kemiska produkter som ska anses vara särskilt farliga kemiska produkter,
 • 8. anteckningar om överlåtelser enligt 10 §,
 • 9. att bestämmelserna om särskilt farliga kemiska produkter i 7 och 9–14 §§ ska gälla också i fråga om andra kemiska produkter som det finns särskilda skäl för att hantera på samma sätt,
 • 10. sådan produktinformation och uppgiftsskyldighet som avses i 14 kap. 13 § miljöbalken,
 • 11. förbud som behövs till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2010/79/EU,
 • 12. förbud, hantering, import och export som behövs för verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier, och
 • 13. krav på tillstånd eller särskilda villkor för hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som utöver det som följer av 1–12 behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.
Innan Kemikalieinspektionen med stöd av första stycket 1 meddelar en föreskrift som har betydelse för transporter, ska inspektionen samråda med den eller de berörda transportmyndigheter som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. SFS 2016:796

26 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från
 • 1. skyldigheten enligt 14 kap. 10 § miljöbalken att registrera kemiska produkter,
 • 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk organism för registrering i produktregistret, och
 • 3. bestämmelserna om särskilt farliga kemiska produkter i 7 och 9–14 §§.
Föreskrifter enligt första stycket 1 och 3 får endast avse sådana undantag som det finns särskilda skäl för. Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får föreskrifter enligt första stycket 3 innehålla krav på anmälan innan en produkt eller organism saluhålls eller används. SFS 2016:796

27 §

En transportmyndighet som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods får inom sitt ansvarsområde enligt den paragrafen meddela föreskrifter om sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och produktval som avses i 2 kap. 2–4 §§ miljöbalken i fråga om transport av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor.
Innan transportmyndigheten meddelar en sådan föreskrift, ska myndigheten samråda med Kemikalieinspektionen och den eller de andra berörda transportmyndigheterna samt, i fråga om kosmetiska produkter, med Läkemedelsverket. SFS 2013:417

28 §

Naturvårdsverket får meddela sådana föreskrifter som
 • 1. avses i 25 § första stycket 1, 10 och 13, och
 • 2. behövs med hänsyn till skyddet av den yttre miljön.
Innan Naturvårdsverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter, ska verket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. SFS 2010:1166

29 §

Boverket får i fråga om byggprodukter meddela sådana föreskrifter som
Innan Boverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter, ska verket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. SFS 2010:1166

30 §

Livsmedelsverket får i fråga om material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och i fråga om nappar meddela sådana föreskrifter som avses i 25 § första stycket 1, 10 och 13.
Innan Livsmedelsverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter, ska verket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. SFS 2010:1166

30 b §

I fråga om att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift utrustning som är avsedd för hantering av växtskyddsmedel får Arbetsmiljöverket meddela de föreskrifter som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/127/EG av den 21 oktober 2009 om ändring av direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av bekämpningsmedel. SFS 2011:701

31 §

Föreskrifter enligt 25, 27, 28, 29 eller 30 § får
 • 1. inte avse frågor som regleras i förordning (EG) nr 1907/2006,
 • 2. i fråga om varor endast avse varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller på grund av att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra skada på människor eller miljön eller andra intressen som skyddas genom miljöbalken, och
 • 3. inte avse sådan yrkesmässig överlåtelse som avses i 8 § 1.
SFS 2010:965

Ansvarig myndighet och rapportering

32 §

Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som avses i
SFS 2014:431

33 a §

Naturvårdsverket ska i fråga om förordning (EG) nr 850/2004 ansvara för
 • 1. att upprätta och uppdatera sådana utsläppsinventeringar som avses i artikel 6.1,
 • 2. sådan övervakning av miljön som avses i artikel 9, och
 • 3. sådan rapportering som avses i artikel 12.1, 12.3 b och 12.3 c.
SFS 2012:506

Tillsyn och avgifter

34 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21, 22 och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen.
Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. SFS 2011:54

35 §

En statlig tillsynsmyndighet ska göra anmälan till Konsumentombudsmannen om myndigheten från hälso- eller miljöskyddssynpunkt anser att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen (2008:486) mot marknadsföringen av en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Andra myndigheter än Kemikalieinspektionen ska samråda med inspektionen innan anmälan görs. SFS 2010:965

Överklagande

36 §

Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.
Ett beslut om förlängd handläggningstid enligt 11 § får inte överklagas. SFS 2010:965

Straff och förverkande


SFS 2008:245

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008, då förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska upphöra att gälla.
2. I fråga om tillstånd för införsel av särskilt farliga produkter från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller bestämmelserna i den upphävda förordningen till och med den 31 december 2008, om inte annat följer av förordning (EG) nr 1907/2006 eller av Kemikalieinspektionens föreskrifter.

SFS 2008:519

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

SFS 2009:326

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2009.

SFS 2009:904

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009. Bestämmelsen i 8 § 1 i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2009.

SFS 2009:959

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2009:1330

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till länsstyrelsen efter ikraftträdandet.

SFS 2010:7

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

SFS 2010:188

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

SFS 2010:965

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

SFS 2010:1166

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

SFS 2011:54

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

SFS 2011:701

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2011.

SFS 2012:506

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

SFS 2013:417

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2013.

SFS 2014:255

Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2014.

SFS 2014:431

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014.

SFS 2015:461

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2016:796

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

SFS 2017:800

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

SFS 2018:1457

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.