Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:531 Utkom från trycket den 23 juni 2008Lag om ändring i miljöbalken;utfärdad den 12 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223. föreskrivs att i 20 kap. 2 § miljöbalkenSenaste lydelse av 20 kap. 2 § 2008:240. ordet "fastighetsbildningsmyndighet" ska bytas ut mot "lantmäterimyndighet".Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)