Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att bilagan1 till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.


SFS 2008:727

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008 och tillämpas på verksamheter som inte är i drift eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken detta datum.
2. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 september 2008.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENCamilla Adolfsson(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2007:1373.
Senaste lydelse 2007:674.
EGT L 309, 27.11.2001, s. 1 (Celex 32001L0080).
EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).
EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).
EUT L 345, 31.12.2003, s. 106 (Celex 32003L0108).
EUT L 114, 27.4.2006, s. 9 (Celex 32006L0012).
EGT L 102, 11.4.2006, s. 15 (Celex 32006L0021).