Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:839 Utkom från trycket den 11 november 2008Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall;utfärdad den 30 oktober 2008.Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall ska ha följande lydelse.12 §12 § Senaste lydelse 2001:1078. Bestämmelser om krav på förbehandling för att få deponera avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter finns i 25 § avfallsförordningen (2001:1063). För batterier finns det i 23 a § samma förordning en bestämmelse om förutsättningar för att få deponera avfall som innehåller eller utgörs av batterier.Denna förordning träder kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)