Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att 11 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

11 a §

1 För verksamheter och åtgärder med utsläpp till mark, luft, ytvatten eller grundvatten som omfattas av tillståndsplikt enligt avdelning 1 eller 4 i bilagan, ska man vid bedömning av behovet av försiktighetsmått och villkor särskilt beakta om det i utsläppen förekommer ämnen som anges i avdelning 5 i bilagan.

SFS 2008:984

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2008.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2008:690.
Senaste lydelse 2008:727.