Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:309 Utkom från trycket den 28 april 2009Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 2 april 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197. föreskrivs att det i smittskyddslagen (2004:168) ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 a §, samt närmast före 2 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.2 kap. Veterinärs anmälningsskyldighet7 a §7 a §En veterinär ska utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)