Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:840 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 3 kap. 2 §, 5 kap. 2, 3 och 5 §§ samt 8 kap. 3 och 5–7 §§ smittskyddslagen (2004:168)Senaste lydelse av8 kap. 5 § 2004:8778 kap. 7 § 2007:251. ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)