Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:860 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:212, bet. 2008/09:SoU26, rskr. 2008/09:314. föreskrivs att bilaga 1 till smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.Bilaga 1Senaste lydelse 2006:661. Allmänfarliga sjukdomar – campylobacterinfektion– difteri– fågelinfluensa (H5N1)– infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)– giardiainfektion– gonorré– hepatit A-E– hivinfektion– infektion med HTLV I eller II– influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009– klamydiainfektion– kolera– infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)– mjältbrand– paratyfoidfeber– pest– infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G– polio– rabies– salmonellainfektion– shigellainfektion– smittkoppor– svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)– syfilis– tuberkulos– tyfoidfeber– virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica)Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009, då förordningen (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009 ska upphöra att gälla.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)