Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1167 Utkom från trycket den 1 december 2009Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon;utfärdad den 19 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21. föreskrivs att 3 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2008:832. Till skydd för den marina miljön finns det också bestämmelser omsärskilda skyddade naturområden i 7 kap. 27–30 och 32 §§ miljöbalken,dumpning i 15 kap. 31–33 §§ miljöbalken,föroreningar från fartyg i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, ochhantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment från sådant vatten i barlastvattenlagen (2009:1165).Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)