Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1258 Utkom från trycket den 4 december 2009Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804);utfärdad den 12 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27. föreskrivs att 32 § livsmedelslagen (2006:804) ska ha följande lydelse.32 §32 §Livsmedelsverkets beslut i ett enskilt fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om det har meddelatsenligt denna lag,enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ellerenligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.Detsamma gäller beslut som har meddelats av någon annan statlig förvaltningsmyndighet eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.Livsmedelsverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra beslut av Livsmedelsverket eller någon annan statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos regeringen. För att konsumenternas intresse ska kunna tillvaratas inom livsmedelsområdet får ett sådant beslut överklagas av en organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller en motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)