Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:334 Utkom från trycket den 19 maj 2010Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 6 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:126, bet. 2009/10:SoU16, rskr. 2009/10:236. föreskrivs att bilaga 1 till smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.Bilaga 1Senaste lydelse 2009:860. Ändringen innebär att influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 tagits bort ur förteckningen. Allmänfarliga sjukdomar – campylobacterinfektion– difteri– fågelinfluensa (H5N1)– infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)– giardiainfektion– gonorré– hepatit A-E– hivinfektion– infektion med HTLV I eller II– klamydiainfektion– kolera– infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)– mjältbrand– paratyfoidfeber– pest– infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G– polio– rabies– salmonellainfektion– shigellainfektion– smittkoppor– svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)– syfilis– tuberkulos– tyfoidfeber– virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica)Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)