Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:504 Utkom från trycket den 15 juni 2010Lag om ändring i miljöbalken;utfärdad den 3 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295. föreskrivs att 1 kap. 7 § miljöbalken ska ha följande lydelse.1 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2007:218. I fråga om renhållning inom vissa vägområden och angränsande områden gäller 26 § väglagen (1971:948).I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och luftfartygs miljövärdighet gäller 1 kap. 7 § och 3 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500).I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i vissa fall 23 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. I fråga om byggande av naturgasledning gäller 2 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403).Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)