Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs 2 i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 1 §

3 Avgifter och övriga villkor för sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 § ska vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
Vid utformandet av avgiften för en anslutning ska särskilt beaktas var den ledning eller anläggning som ska anslutas är belägen samt effekten i anslutningspunkten.

6 kap. 1 a §

Den som innehar en naturgasledning ska vid begäran om ny anslutning inom skälig tid lämna skriftlig uppgift om avgiften och övriga villkor för anslutningen.
Innehavaren av en naturgasledning ska offentliggöra de metoder som används för att utforma avgifter för anslutning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om offentliggörande av metoder enligt andra stycket.

SFS 2010:603

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Prop. 2009/10:128, bet. 2009/10:NU18, rskr. 2009/10:280.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).
Senaste lydelse 2006:646.