Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:672 Utkom från trycket den 28 juni 2010Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 17 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342. föreskrivs att 9 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.9 kap.1 §1 §Socialstyrelsen har tillsyn över smittskyddet i landet. Vid tillsynen enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 20–28 §§ och 10 kap. 13 § patientsäkerhetslagen (2010:659).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)