Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 7 §

Vid prövning av frågor om meddelande av koncession ska bestämmelserna i 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas.
En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om koncession. När det gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där sägs om tillståndsmyndighet ska gälla regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 2010:895

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.