Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:895 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353. föreskrivs att 2 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.2 kap.7 §7 §Vid prövning av frågor om meddelande av koncession ska bestämmelserna i 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas.En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om koncession. När det gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där sägs om tillståndsmyndighet ska gälla regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)