Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar Förarbeten2010:921Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27 och bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:364 och rskr. 2009/10:366.2010:1885Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32.2010:1886Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32.2011:587Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.2015:686Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37.2016:246Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153.2017:315Prop. 2016/17:95, bet. 2016/17:JuU24, rskr. 2016/17:233.2018:421Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.2018:502Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264.Utkom från trycket den 13 juli 2010utfärdad den 1 juli 2010.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018 SFS 2018:421 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 kap. 1, 3, 4, 6 och 10 §§ lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska ha följande lydelse. Av Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson: Ändringarna innebär att vissa principer i praxis respektive bestämmelser i förordning, i huvudsak rörande ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning, nu regleras i lag. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2018. SFS 2018:421, prop. 2017/18:88, 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256. SFS 2018:502 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 5 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska ha följande lydelse. Av Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson: Ändringen innebär i huvudsak en reglering av elektronisk underskrift av dom enligt den s.k. eIDAS-förordningen. Ändringen trädde i kraft den 1 juli 2018. SFS 2018:502, prop. 2017/18:126, 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264.1 kap.Inledande bestämmelser1 §1 § Denna lag gäller handläggningen av mål och ärenden i mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen samt sådan handläggning i Högsta domstolen som följer av bestämmelser i denna lag.Regeringen meddelar föreskrifter om vilka tingsrätter som ska vara mark- och miljödomstolar samt om mark- och miljödomstolarnas domsområden.Mark- och miljööverdomstol är Svea hovrätt.2 §2 § En mark- och miljödomstols domar och beslut får överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, om inte annat är föreskrivet.Mark- och miljööverdomstolens domar och beslut får överklagas till Högsta domstolen, om inte annat är föreskrivet. Äldre rätt: R 1993: 97 anm. vid MB 18:1.3 §3 § En mark- och miljödomstol handlägger mål och ärenden enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastighetsbildningslagen (1970:988), plan- och bygglagen (2010:900) och annan lag.Ett mål eller ärende vid en mark- och miljödomstol inleds genomen ansökan om stämning eller en annan ansökan till mark- och miljödomstolen, elleratt en förvaltningsmyndighets eller en kommuns beslut överklagas till mark- och miljödomstolen.Bestämmelser om att mål eller ärende skall upptagas av mark- och miljödomstol finns bl.a. i: JB 13: 23; Bostadsförvaltningslag (1977:792) 23, 28 §§, vid JB 12:; Jordförvärvslag (1979:230) 12 §, efter JP; Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering 27 §, Ledningsrättslag (1973:1144) 28 §, Anläggningslag (1973:1149) 30 §, Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 7, 15, 23, 46, 53, 54 §§, efter FBLP; Lag (1933:269) om ägofred 31, 36, 43, 45, 46, 49 §§, Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg 4, 5 §§, vid BB 5:; Kulturmiljölag (1988:950) 2: 25 och 3: 20. Bih.; Rennäringslag (1971:437) 29 §, anm. i Bih.; Väglag (1971:948) 66, 68, 70 §§. Bih.; Expropriationslag (1972:719) 3: 3, 5: 1–3, 7: 4–6. Bih.; Minerallag (1991:45) 8: 11, 16: 1. anm. i Bih.; Lag (1978:160) om vissa rörledningar 18 § 3 st. Bih.2 kap.Domstolarna och deras sammansättning1 §1 § I mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen ska det finnas lagfarna domare och tekniska råd.I mark- och miljödomstolen dömer också särskilda ledamöter.Rättens ordförande ska alltid vara en lagfaren domare. När rätten består av fler än en lagfaren domare tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 3 f § rättegångsbalken i en mark- och miljödomstol och bestämmelserna i 2 kap. 4 b § rättegångsbalken i Mark- och miljööverdomstolen. Lag (2018:421). Enl. F 2013:391 förordnas särskilda ledamöter av Domarnämnden.2 §2 § Ett tekniskt råd ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar.En särskild ledamot ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde, av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av vatten- och avloppsfrågor. Lag (2015:686). 3 §3 § I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av tekniska råd.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer anställer vikarier för tekniska råd och förordnar de särskilda ledamöterna i mark- och miljödomstol. Den som ska tjänstgöra som särskild ledamot ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig, i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser vilka av de lagfarna domarna i tingsrätt och Svea hovrätt som ska tjänstgöra i mark- och miljödomstol respektive Mark- och miljööverdomstolen. Lag (2018:421). 4 §4 § I ett mål eller ärende där mark- och miljödomstolen är första instans ska rätten vid huvudförhandling eller sammanträde bestå av en lagfaren domare och av ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter. En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde eller av vatten- och avloppsfrågor. Den andra särskilda ledamoten ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet, av sådana sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden eller av vatten- och avloppsfrågor. I stället för en av de särskilda ledamöterna får ytterligare en lagfaren domare eller ett tekniskt råd ingå i rätten, om målets eller ärendets beskaffenhet motiverar det.Första stycket gäller också när ett mål eller ärende avgörs i sak utan huvudförhandling eller sammanträde om det inte med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt att rätten består av ordföranden och ett tekniskt råd.Utöver det som sägs i första stycket får ytterligare en eller två ledamöter ingå i rätten. Om rätten utökas med två ledamöter ska den ena ledamoten vara lagfaren domare och den andra tekniskt råd eller särskild ledamot. Lag (2018:421). 5 §5 § I mål och ärenden där mark- och miljödomstolen är första instans får rätten vid annan handläggning än som avses i 4 § samt vid sammanträde för muntlig förberedelse bestå av en lagfaren domare. Detsamma gäller vid huvudförhandling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken. Om det finns skäl för det får rättens sammansättning utökas med en lagfaren ledamot eller ett tekniskt råd.Det som föreskrivs i första stycket första meningen gäller också i mål om utdömande av vite på särskild talan av myndighet. Lag (2010:1886). 6 §6 § I ett mål som har överklagats till mark- och miljödomstolen ska, om inte annat följer av andra eller tredje stycket eller 7 §, rätten vid avgörande i sak bestå av en lagfaren domare och ett tekniskt råd.I stället för det tekniska rådet får ytterligare en lagfaren domare ingå i rätten, om målets beskaffenhet föranleder det. Om målets svårighetsgrad eller omfattning föranleder det, får rätten ha den sammansättning som enligt 4 § gäller vid huvudförhandling.Vid avgörande i sak av en tillståndsfråga enligt miljöbalken ska rätten ha den sammansättning som enligt 4 § gäller vid huvudförhandling, om målet inte är av enkel beskaffenhet. Lag (2018:421). 7 §7 § I mål som har överklagats till mark- och miljödomstolen får rätten vid annan handläggning än som avses i 6 § bestå av en lagfaren domare. Detsamma gäller vid avgörande i sak av sådana mål som är av enkel beskaffenhet, utom i de fall som avses i 6 § tredje stycket.8 §8 § Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare, bestämmer rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet och med iakttagande av vad som föreskrivs i 4 § första stycket om de särskilda ledamöterna vilka som ska ingå i rätten.9 §9 § Om mark- och miljödomstolen består av fler än två ledamöter och en av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandling eller motsvarande handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför om en av de kvarvarande ledamöterna är lagfaren domare.10 §10 § I ett mål eller ärende som har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid delta i rätten, om tre lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och miljödomstolen. Om en av de lagfarna domarna får förhinder sedan en huvudförhandling eller någon annan handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får inte delta. Tekniskt råd ska alltid ingå i rätten, om det inte är uppenbart obehövligt.Vid behandling av frågor om prövningstillstånd eller vid prövning av en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla ska Mark- och miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt råd får dock ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna.Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare bestämmer rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet vilka som ska ingå.Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en lagfaren domare. Lag (2018:421). 11 §11 § I fråga om åtgärder som avser endast beredningen av ett mål eller ärende tillämpas 1 kap. 3 e § rättegångsbalken i en mark- och miljödomstol och 2 kap. 4 § femte och sjätte styckena rättegångsbalken i Mark- och miljööverdomstolen.3 kap.Allmänna bestämmelser1 §1 § Mål om utövande av miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, vattenanläggningar och ersättning vid vattenverksamhet samt om utdömande av vite enligt miljöbalken efter särskild ansökan av myndighet prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område verksamheten i huvudsak bedrivs, har bedrivits eller kommer att bedrivas. Mål om utövande av verksamhet vid anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för hantering, bearbetning, lagring och slutförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område någon av anläggningarna ligger eller är avsedd att ligga.Mål om ersättning vid skada eller intrång enligt 28 kap. 2–5 §§ miljöbalken och vid ingripande av det allmänna enligt miljöbalken prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område skadan eller intrånget i huvudsak har inträffat eller kommer att inträffa.Mål om ersättning för miljöskador enligt 32 kap. miljöbalken prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område den skadegörande verksamheten i huvudsak bedrivs eller har bedrivits. Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet som kan medföra en sådan skada som avses i 32 kap. 3 § miljöbalken kan begära prövning av ersättningsfrågan vid den mark- och miljödomstol inom vars område verksamheten i huvudsak bedrivs eller kommer att bedrivas.Mål om utdömande av vite enligt plan- och bygglagen (2010:900) efter särskild ansökan av myndighet prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område myndigheten ligger.Mål som har överklagats till mark- och miljödomstol prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område förvaltningsmyndigheten eller kommunen som först har prövat ärendet ligger, om inte annat följer av bestämmelser som avses i sjunde stycket.Mål enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster eller motsvarande äldre lagstiftning där mark- och miljödomstol är första instans prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område den allmänna eller allmänförklarade va-anläggningen i huvudsak är belägen eller är avsedd att vara belägen.Särskilda bestämmelser om vilken mark- och miljödomstol som är behörig finns i annan lag Lag (2015:686). Äldre rätt: H 1973: 1.1 a §1 a § Ett mål eller ärende som enligt 4 eller 5 kap. ska handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får handläggas gemensamt med ett annat sådant mål eller ärende, om det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter.Mål och ärenden som handläggs gemensamt får särskiljas när det finns skäl för det. Lag (2017:315). 2 §2 § En mark- och miljödomstol får för gemensam handläggning lämna över ett mål eller ärende till en annan mark- och miljödomstol, om det vid den andra mark- och miljödomstolen finns ett mål eller ärende som har nära samband med det förstnämnda målet eller ärendet och ett överlämnande kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part. En mark- och miljödomstol får också överlämna ett mål eller ärende till en annan mark- och miljödomstol, om den andra mark- och miljödomstolen tidigare har prövat ett ansökningsmål som avsåg samma verksamhet som det förstnämnda målet eller ärendet.Överlämnande av ett mål eller ärende mellan mark- och miljödomstolar får också ske om det annars finns särskilda skäl och det kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part.Överlämnande får inte ske om ett sådant beslut har fattats som avses i 5 kap. 2 § expropriationslagen (1972:719).Ett mål eller ärende får inte överlämnas enligt första eller andra stycket, om den andra domstolen motsätter sig överlämnandet.3 §3 § Frågor om mark- och miljödomstolarnas inbördes behörighet får inte självmant tas upp av högre rätt.4 §4 § Om det är lämpligt får rätten uppdra åt en eller flera ledamöter att göra en undersökning på platsen. Parterna ska ges tillfälle att vara närvarande vid en sådan undersökning. Vid undersökningen ska protokoll föras.En undersökning som gäller en fråga av teknisk art får inte läggas till grund för dom eller beslut utan att parterna har getts tillfälle att yttra sig över undersökningen. Detta gäller dock inte om undersökningen i endast oväsentlig utsträckning avviker från vad som har framkommit tidigare i målet.5 §5 § Mark- och miljödomstolen ska hålla syn på stället, om det behövs.6 §6 § Vid omröstning ska först de lagfarna domarna säga sin mening, därefter de tekniska råden och sist de särskilda ledamöterna. I fråga om omröstning gäller i övrigt 16 kap. rättegångsbalken.7 §7 § Statliga myndigheter och kommuner är skyldiga att utan ersättning till domstolarna låna ut de lokaler som domstolarna behöver för sina sammanträden, förutsatt att lokalerna inte är upptagna för sina huvudsakliga ändamål. Upplåtaren har dock rätt till ersättning för de särskilda kostnader som sammanträdet medför.4 kap.Handläggningen av mål och ärenden där mark- och miljödomstol är första instans1 §1 § I mål där mark- och miljödomstol är första instans tillämpas vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän domstol, om inte annat föreskrivs i denna lag eller annan lag.Vid handläggningen av ärenden i första instans tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Äldre rätt: Ang. protokoll se F (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, särskilt 14 och 15 §§, jämte anm. vid 4 § inf. under RB 6: – Fråga om ansökan om utdömande av vite bort avvisas pga. att ansökningsavgift ej betalats H 2006: 531 – Ansökan om resning och klagan över domvilla i mål som prövats av kommun i första instans och slutligt av miljööverdomstolen skulle prövas enligt RB:s bestämmelser för tvistemål H 2009: 102 – Återställande av försutten tid för överklagande till LSt av kommunal nämnds beslut om inrättande av enskild avloppsanläggning prövas av HD H 2010: 110 – Vid ändring av tillståndsvillkor på talan av sökanden kunde Miljööverdomstolen göra ytterligare justeringar som hade samband med nämnda ändring men ej självmant ta upp andra frågor H 2010: 690.2 §2 § I mål om viten tillämpas, i stället för 1 § första stycket, bestämmelserna i 5 kap. 1–4 §§.5 kap.Handläggningen av mål som har överklagats till mark- och miljödomstol1 §1 § I mål som har överklagats till mark- och miljödomstol tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat föreskrivs i denna lag eller annan lag.Följande bestämmelser i lagen om domstolsärenden ska inte tillämpas: 11 § om förvaltningsmyndighet som motpart, 26 § första stycket om säkerhetsåtgärder, 32 § om rättegångskostnadsansvar, och 34 och 35 §§ om omprövning.2 §2 § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets avgörande är den förvaltningsmyndighet som först beslutat i saken motpart till den enskilde sedan handlingarna i målet överlämnats till mark- och miljödomstolen, om inte annat är särskilt föreskrivet.I mål om planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) är kommunen den enskildes motpart.Det som föreskrivs i första stycket gäller inte när det är en lantmäterimyndighets beslut som har överklagats eller när en ideell förening eller en annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken har överklagat. Äldre rätt: H 1990: 408 (fråga om talerätt i visst fall för lantbruksnämnd).3 §3 § Vid tillämpning av 15 och 18 §§ lagen (1996:242) om domstolsärenden ska sakägare och annan mot vilken åtgärd ifrågasätts anses som motparter.4 §4 § Ett avgörande av saken i målet sker genom dom. Domen ska skrivas under av de lagfarna domare som har deltagit i avgörandet.Om en dom skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2018:502). 5 §5 § Domar och beslut av Mark- och miljööverdomstolen i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol får inte överklagas. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Äldre rätt: H 1981: 581 (fråga om besvärsrätt för LSt och byggnadsnämnd) – H 1997: 797 anm. vid FBL 15:3.6 kap.Särskilda rättsmedelKapitlet infört g. Lag 2017:315. 1 §1 § Mark- och miljööverdomstolen prövar en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla när det gälleren dom eller ett beslut av en mark- och miljödomstol,ett beslut av en förvaltningsmyndighet om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, ellerett kommunalt beslut om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, direkt eller efter prövning av en förvaltningsmyndighet.Vid handläggningen tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Rättegångsbalken tillämpas dock om frågan gäller ett avgörande av en mark- och miljödomstol som vid sin handläggning har tillämpat vad som gäller för tvistemål i allmän domstol. Lag (2017:315). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2010:921 Denna lag träder i kraft d. 2 maj 2011. 2010:1885 (Utkom d. 21 dec. 2010.) 2010:1886 (Utkom d. 21 dec. 2010.) 2011:587 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011. 2015:686 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2016:246 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016. 2017:315 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2017. 2018:421 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:502 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.