Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:942 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364. föreskrivs att i 2 kap. 17 § naturgaslagen (2005:403) ordet "fastighetsdomstol" ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol".Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)