Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 2 kap. 17 § naturgaslagen (2005:403) ordet "fastighetsdomstol" ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol".


SFS 2010:942

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.