Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i miljöbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att rubriken närmast före 17 kap. 6 § ska lyda "Förutsättningar för tillåtlighet",

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 17 kap. 6 a §, av följande lydelse.

17 kap.

17 kap. 6 a §

Regeringen får tillåta en ny kärnkraftsreaktor endast om den nya reaktorn är avsedd att
  • 1. ersätta en kärnkraftsreaktor som efter den 31 maj 2005 har varit i drift för att utvinna kärnenergi och som kommer att vara permanent avstängd när den nya reaktorn tas i kommersiell drift, och
  • 2. uppföras på en plats där en kärnkraftsreaktor efter den 31 maj 2005 har varit i drift för att utvinna kärnenergi.
Med en permanent avstängd kärnkraftsreaktor avses detsamma som i 2 § 4 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

SFS 2010:945

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMagnus Blücher(Miljödepartementet)
Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359.