Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att 6, 6 a, 7, 10, 48 och 50 §§ samt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

6 §

1 Tillståndsfrågor som avses i 5 § prövas av mark- och miljödomstolen när det gäller miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna förordning har beteckningen A och av länsstyrelsen när det gäller miljöfarlig verksamhet som i bilagan har beteckningen B.
Om en verksamhet anges under rubriken "Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som ska tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken" i avdelning 4 i bilagan, ska tillståndsfrågor prövas av mark- och miljödomstolen om verksamheten har beteckningen A och av länsstyrelsen om verksamheten har beteckningen B eller C eller inte anges med någon beteckning.

6 a §

2 Av 21 kap. 3 § miljöbalken framgår att ansökan i vissa fall får göras hos mark- och miljödomstolen, även om ärendet annars skulle ha prövats av en länsstyrelse.
Av 9 kap. 8 § andra stycket miljöbalken framgår att tillstånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt alltid ska prövas av länsstyrelsen.

7 §

En sådan ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. 6 § andra eller tredje stycket miljöbalken ska prövas av länsstyrelsen. Om verksamheten omfattas av 17 kap. 1 § miljöbalken, ska ansökan i stället prövas av mark- och miljödomstolen.

10 §

När länsstyrelsen är tillståndsmyndighet ska besked om tid och plats för sammanträde meddelas genom kungörelse i ortstidning. Naturvårdsverket, sökanden och andra som har yttrat sig i ärendet ska på lämpligt sätt underrättas.
Motsvarande skyldighet för mark- och miljödomstolen framgår av 22 kap. miljöbalken.

48 §

Mark- och miljödomstolen ska underrätta Naturvårdsverket om dom eller beslut som domstolen har meddelat med anledning av en talan enligt 32 kap. miljöbalken.

50 §

3 Bestämmelser om överklagande finns i 18 kap. 1 § och 19 kap. 1 § miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.
Ett beslut av en länsstyrelse eller kommun att enligt 24 kap. 7 § miljöbalken självmant ta upp en fråga om omprövning av en verksamhet får inte överklagas.
Skogsstyrelsen får överklaga beslut som rör frågor om täkter enligt denna förordning.

SFS 2010:954

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMagnus Blücher(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2003:1052.
Senaste lydelse 1999:567.
Senaste lydelse 2010:953.
Senaste lydelse 2009:863.