Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1273 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet;utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11: SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att 6 kap. 3, 5 och 8 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.6 kap.3 §3 §För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje avgiftsenhet, om verksamheten tillhörklass 1: 0,5 promille av prisbasbeloppet,klass 2: 1 promille av prisbasbeloppet,klass 3: 1,5 promille av prisbasbeloppet,klass 4: 2 promille av prisbasbeloppet.För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje avgiftsenhet, om verksamheten tillhörklass 1: 5 procent av prisbasbeloppet,klass 2: 10 procent av prisbasbeloppet,klass 3: 15 procent av prisbasbeloppet,klass 4: 20 procent av prisbasbeloppet.Med prisbasbeloppet avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år som avgiften avser.Vid inplacering i avgiftsklass ska det tas hänsyn till de mindre eller större förändringar i vattenförhållandena samt de mindre eller större olägenheter eller fördelar för bygden som vattenverksamheten eller anläggningar för denna medför.5 §5 § Senaste lydelse 2005:582. Miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får, om det är lämpligare, i stället för att meddela sådana villkor eller förelägganden som avses i 11 kap. 8 § miljöbalken ålägga tillståndshavaren att betala en särskild avgift för främjande av fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller inom något angränsande vattenområde. Avgiften kan fastställas som en engångsavgift eller som en årlig avgift.Beloppet av årlig avgift beräknas så, att det av miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten fastställda avgiftsbeloppet multipliceras med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då avgiften ska betalas och prisbasbeloppet för det år då avgiften fastställdes.8 §8 § Senaste lydelse 2005:582. För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje avgiftsenhet, om verksamheten tillhörklass 1: 0,05 promille av prisbasbeloppet,klass 2: 0,1 promille av prisbasbeloppet,klass 3: 0,15 promille av prisbasbeloppet,klass 4: 0,2 promille av prisbasbeloppet.För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje avgiftsenhet, om verksamheten tillhörklass 1: 1 procent av prisbasbeloppet,klass 2: 5 procent av prisbasbeloppet,klass 3: 10 procent av prisbasbeloppet,klass 4: 15 procent av prisbasbeloppet.Med prisbasbeloppet avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år som avgiften avser.Vid inplacering i avgiftsklass ska hänsyn tas tillden omfattning i vilken fisk och fiske förekommer i det vattenområde som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna,den utsträckning i vilken vattenförhållandena och fisket påverkas av vattenverksamheten eller anläggningar för denna, ochomfattningen av de förpliktelser som verksamhetsutövaren har ålagts enligt 5 § eller i villkor eller förelägganden enligt 11 kap. 8 § miljöbalken.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)