Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1321 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6. föreskrivs att 7 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.7 kap.3 §3 §Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gällerden som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige,den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemenEUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883). , samtutländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.2. Äldre bestämmelser såvitt avser punkten 2 gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapenEGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408)..På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)