Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 8 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter till staten för
  • 1. tillsyn,
  • 2. provning och granskning av material och utrustning till fartyg, och
  • 3. ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

SFS 2010:1558

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.