Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1572 Utkom från trycket den 14 december 2010Lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel;utfärdad den 3 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59. föreskrivs att det i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel ska införas en ny paragraf, 9 §, samt närmast före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.Avgifter9 §9 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och för prövning av ansökan om dispens enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDEgon Abresparr(Miljödepartementet)