Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel ska införas en ny paragraf, 9 §, samt närmast före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

Avgifter

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och för prövning av ansökan om dispens enligt denna lag.

SFS 2010:1572

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.