Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1601 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning;utfärdad den 3 december 2010.Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2008:1198. Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att utrustning ska uppfylla de krav som ställs i denna förordning.Bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter finns i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDEgon Abresparr(Miljödepartementet)