Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1641 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) ska ha följande lydelse.23 §23 § Senaste lydelse 2008:745. Om inte något annat följer av andra och tredje styckena är följande myndigheter behöriga att pröva frågor om godkännande av livsmedelsanläggningar eller att registrera livsmedelsanläggningar.
Typ av livsmedelsanläggning  
Prövningsmyndighet  
1. Slakterier, vilthanteringsanläggningar och styckningsanläggningar 
Livsmedelsverket 
2. Anläggningar för malet kött som producerar mer än 5 ton per vecka 
Livsmedelsverket 
3. Kyl- och fryshus, utom sådana som lagrar och omgrupperar köttvaror för distribution enbart inom detaljhandeln 
Livsmedelsverket 
4. Köttproduktanläggningar och köttberedningsanläggningar som producerar mer än 7,5 ton per vecka 
Livsmedelsverket 
5. Mjölk- och mjölkproduktanläggningar som producerar mjölkprodukter av mer än 2 000 000 liter mjölk om året 
Livsmedelsverket 
6. Fiskanläggningar som producerar mer än 250 ton per år och fiskgrossistanläggningar som hanterar mer än 500 ton om året 
Livsmedelsverket 
7. Äggpackerier som omfattas av artikel 116 och bilaga XIV till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden") 
Livsmedelsverket 
8. Äggproduktanläggningar 
Livsmedelsverket 
9. Livsmedelsanläggningar i järnvägsvagnar, luftfartyg och fabriksfartyg samt kyltankbåtar för fisk 
Livsmedelsverket 
10. Tillverkningsanläggningar för spritdrycker, vin, aromatiserade viner, aromatiserade drycker baserade på vin och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter 
Livsmedelsverket 
11. Sådana livsmedelsanläggningar som drivs av det detaljhandelsbolag som avses i 5 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) 
Livsmedelsverket 
12. Exportkontrollerade anläggningar som avses i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel 
Livsmedelsverket 
13. Anläggningar för behandling av livsmedel med joniserande strålning 
Livsmedelsverket 
14. Skeppshandelslager, tullager, frilager och anläggningar inom frizon i vilka det förvaras livsmedel som från veterinärsynpunkt inte är godkända för fri omsättning 
Livsmedelsverket 
15. Anläggningar för dricksvattenförsörjning 
En sådan kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804) 
16. Anläggningar för tillverkning av snus och tuggtobak 
En sådan kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804) 
17. Primärproducenter av livsmedel 
Länsstyrelsen 
18. Andra livsmedelsanläggningar, inklusive anläggningar för tillverkning av tillsatser, aromer och processhjälpmedel 
En sådan kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804) 
Om kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 15 eller 17 § livsmedelslagen (2006:804) flyttas över från en kommunal nämnd till Livsmedelsverket, ska verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anläggningen eller registrera anläggningen.Om kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 16 § livsmedelslagen flyttas över från Livsmedelsverket till en kommunal nämnd, ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anläggningen eller registrera anläggningen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)