Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1974 Utkom från trycket den 30 december 2010Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 16 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30. föreskrivs att 8 kap. 10 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.8 kap.10 §10 §Vid delgivning med enskild i mål enligt denna lag får 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) inte tilllämpas.1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)