Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Miljötillsynsförordning (2011:13)

1 kap. Allmänt om miljötillsynen

1 kap. 1 §

Denna förordning avser tillsyn enligt miljöbalken och innehåller bestämmelser om tillsynsmyndigheternas uppgifter enligt 26 kap. 3 § miljöbalken. Förordningen är meddelad
SFS 2013:268

1 kap. 2 §

Av 2 kap. framgår hur den operativa tillsynen fördelas mellan statliga myndigheter och de kommunala nämnderna.
Av 3 kap. framgår vilka statliga myndigheter som ska ge tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter.

Definitioner

1 kap. 3 §

I denna förordning avses med
 • tillsynsobjekt: en verksamhet, en åtgärd, ett område, ett naturföremål eller en djur- eller växtart som är eller ska vara föremål för tillsyn,
 • operativ tillsyn: tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd,
 • tillsynsvägledning: utvärdering, uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna,
 • kommunal nämnd: den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken,
 • tillverkare: den som tillverkar en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara eller som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk produkt eller en bioteknisk organism,
 • primärleverantör: en tillverkare som släpper ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara på marknaden, den som yrkesmässigt för in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara till Sverige i syfte att släppa ut den på marknaden och den som yrkesmässigt för ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara från Sverige,
 • släppa ut på marknaden: att tillhandahålla eller göra en kemisk produkt, en bioteknisk organism eller en vara tillgänglig för någon annan, och
 • läkemedel: substans eller kombination av substanser som är ett läkemedel enligt 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315).
I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i 14 kap. 2 § och 15 kap. 1, 4, 6 och 7 §§ miljöbalken samt 3 § avfallsförordningen (2011:927). SFS 2016:808

EU-regler

1 kap. 4 §

Bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken ska tillämpas vid tillsyn över att de EU-förordningar som anges i 2 kap. denna förordning följs. SFS 2011:702

1 kap. 5 §

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.
En myndighet som enligt denna förordning utövar tillsyn ska, när bestämmelserna om marknadskontroll i förordning (EG) nr 765/2008 är tillämpliga, utföra de uppgifter som enligt den förordningen ankommer på en marknadskontrollmyndighet och får inte vidta tillsynsåtgärder som strider mot den förordningen.
I den utsträckning det särskilt anges i 2 kap. ska en myndighet dessutom tillämpa förordning (EG) nr 765/2008 genom att
 • 1. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
 • 2. utarbeta program för sin marknadskontroll och göra programmen tillgängliga för allmänheten enligt artikel 18.5,
 • 3. underrätta Europeiska kommissionen och medlemsstater i Europeiska unionen enligt artiklarna 18.5 och 18.6,
 • 4. tillhandahålla information enligt artiklarna 20.1, 22.1, 22.2 och 23.2,
 • 5. samarbeta med andra enligt artikel 24.1, och
 • 6. delta i den verksamhet som avses i artiklarna 25.3 och 26.2.
SFS 2012:864

Behovsutredning och register

1 kap. 6 §

Hos en operativ tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

1 kap. 7 §

En operativ tillsynsmyndighet ska föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn.

Tillsynsplan och resurser

1 kap. 8 §

En operativ tillsynsmyndighet ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som avses i 7 §.

1 kap. 9 §

Av 3 och 8 §§ myndighetsförordningen (2007:515) följer att en operativ tillsynsmyndighet ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och att myndigheten ska utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor.

1 kap. 10 §

En statlig operativ tillsynsmyndighet ska i den samlade tillsynsplanen beskriva hur myndigheten har avvägt fördelningen av resurser inom och mellan olika ansvarsområden enligt miljöbalken och hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov som finns.

Tillsynsprogram och tillsynsbesök

1 kap. 10 a §

Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i myndighetens tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för varje
 • 1. verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksamhetskod som gäller för verksamheten slutar med -i,
 • 2. verksamhet som behandlar avfall, eller
 • 3. yrkesmässig verksamhet
 • a) som samlar in eller transporterar avfall,
 • b) som förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande,
 • c) som handlar med avfall, eller
 • d) där farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga verksamheten.
SFS 2018:2004

1 kap. 10 b §

I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risk för människors hälsa och miljön.
För verksamheter som avses i 10 a § 1 får tiden mellan två tillsynsbesök inte överskrida
 • 1. ett år, om verksamheten innebär betydande risker för människors hälsa eller miljön, och
 • 2. tre år i andra fall.
För verksamheter som avses i 10 a § 2 och 3 ska tillsynsbesöken genomföras med jämna mellanrum. SFS 2018:2004

1 kap. 10 c §

Vid tillsynsbesök hos en verksamhet som yrkesmässigt samlar in eller yrkesmässigt transporterar avfall ska myndigheten särskilt kontrollera
 • 1. varifrån avfallet kommer,
 • 2. avfallets typ och mängd,
 • 3. var avfallet ska lämnas efter insamlingen eller transporten, och
 • 4. att hanteringen av avfall uppfyller kraven i 15 kap. 11 § miljöbalken.
SFS 2018:2004

1 kap. 11 §

För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten
 • 1. genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet,
 • 2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om myndigheten vid det föregående besöket fann någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, och
 • 3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen till verksamhetsutövaren senast två månader efter besöket.
SFS 2016:832

Uppföljning och utvärdering

1 kap. 12 §

En operativ tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet.

Underrättelser och information

1 kap. 13 §

En operativ tillsynsmyndighet ska underrätta Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelsen om förhållanden som kan vara skäl för
 • 1. ett förbud eller en återkallelse av tillstånd, dispens eller godkännande enligt 24 kap. 3 § miljöbalken, eller
 • 2. en omprövning enligt 24 kap. 5 eller 6 § miljöbalken.
SFS 2018:2115

1 kap. 14 §

En operativ tillsynsmyndighet ska på begäran lämna den information som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin tillsynsvägledning.

1 kap. 15 §

Tillsynsvägledande myndigheter på statlig central nivå får inom sitt vägledningsområde meddela föreskrifter om vilken information som en operativ tillsynsmyndighet ska lämna enligt 14 § samt hur och när informationen ska lämnas.

1 kap. 16 §

Om en operativ tillsynsmyndighet uppmärksammar en omständighet som kan föranleda tillsynsåtgärder med stöd av miljöbalken men som omfattas av en annan myndighets ansvarsområde, ska tillsynsmyndigheten anmäla denna omständighet till den ansvariga myndigheten.

Samordning och samverkan

1 kap. 17 §

Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det är ändamålsenligt och möjligt.
För att förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana brott, ska länsstyrelsen verka för samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och de myndigheter som svarar för tillsyn enligt miljöbalken. SFS 2014:1243

Överlåtelse av tillsynsuppgift

1 kap. 18 §

I den omfattning som framgår av 2 kap. får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.

1 kap. 19 §

En överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn ska avse
 • 1. en viss typ av tillsynsobjekt,
 • 2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa tillsynsobjekt, eller
 • 3. ett visst tillsynsobjekt.

1 kap. 20 §

Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan överlåtas, ska vid sin prövning ta hänsyn till
 • 1. omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan,
 • 2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i 6–12 §§,
 • 3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan hantering förekommer,
 • 4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter,
 • 5. myndighetens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten,
 • 6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och
 • 7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften.
När det gäller tillsyn över kommunala verksamheter får tillsynsuppgiften inte överlåtas om kommunen har en nämndorganisation som strider mot 6 kap. 7 § andra stycket kommunallagen (2017:725) eller om kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra organisatoriska skäl inte är lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn. SFS 2017:1050

Återkallelse av tillsynsuppgift

1 kap. 21 §

En tillsynsmyndighet som har överlåtit uppgiften att utöva operativ tillsyn till en kommunal nämnd ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynen. Om förutsättningarna för överlåtelse enligt 20 § inte längre finns, ska tillsynsmyndigheten återkalla överlåtelsen. En återkallelse får avse ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller en typ av tillsynsobjekt.

1 kap. 22 §

En tillsynsvägledande myndighet får, i fråga om tillsyn inom sitt vägledningsområde, begära att en länsstyrelse som har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn till en kommunal nämnd ska återkalla överlåtelsen. Om länsstyrelsen inte gör detta, får den tillsynsvägledande myndigheten överlämna frågan om återkallelse till regeringen för avgörande.

Naturvårdsvakter

1 kap. 23 §

Länsstyrelsen får förordna naturvårdsvakter. I fråga om områden där en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen, får dock länsstyrelsen förordna naturvårdsvakter endast om nämnden begär det. SFS 2014:1243

1 kap. 24 §

Polismyndigheten får, efter samråd med Naturvårdsverket, meddela föreskrifter om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter och deras utrustning. SFS 2014:1243

Prover

1 kap. 25 §

Kemikalieinspektionen får förelägga den som saluför, överlåter, till Sverige för in eller från Sverige för ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara att lämna de prover som behövs för tillsynen.

1 kap. 26 §

Läkemedelsverket får förelägga den som saluför, överlåter, till Sverige för in eller från Sverige för ut en sådan kosmetisk produkt som avses i förordning (EG) nr 1223/2009 eller en sådan vara som avses i 7 § förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter, att lämna de prover som behövs för tillsynen. SFS 2013:418

1 kap. 27 §

Länsstyrelsen och den kommunala nämnden får förelägga den som saluför, överlåter, till Sverige för in eller från Sverige för ut en kemisk produkt eller bioteknisk organism att lämna de prover som behövs för tillsynen.

Rapportering

1 kap. 28 §

Naturvårdsverket ska, i sin egenskap av tillsynsvägledande myndighet, senast den 15 april varje år till regeringen lämna en redovisning av hur tillsynen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska omfatta de brister i tillsynen som verket identifierat och en beskrivning av hur de kan åtgärdas.

2 kap. Fördelningen av den operativa tillsynen

2 kap. 1 §

I detta kapitel fördelas statliga myndigheters och kommunala nämnders ansvar för operativ tillsyn över att miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av balken samt EU-förordningar följs. Den fördelningen gäller i den mån regeringen i det enskilda fallet inte har beslutat något annat.
När det hänvisas till ett eller flera kapitel i miljöbalken avses även bestämmelser som har meddelats med stöd av de kapitlen, om inte något annat anges i hänvisningarna. SFS 2018:56

2 kap. 2 §

Om två eller flera myndigheter har det operativa tillsynsansvaret för ett tillsynsobjekt, får myndigheterna komma överens om hur ansvaret ska fördelas.

2 kap. 3 §

Om det för ett visst tillsynsobjekt inte finns någon ansvarig tillsynsmyndighet, ska var och en av de myndigheter som anges i 3 kap. utöva den operativa tillsynen i de frågor som omfattas av respektive myndighets tillsynsvägledningsansvar.

Försvarets verksamheter

2 kap. 4 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om samtliga verksamheter och åtgärder inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt, utom den tillsyn som omfattas av Kemikalieinspektionens ansvar enligt 21 § första stycket 1. SFS 2017:801

2 kap. 5 §

Bestämmelserna i 6–32 §§ gäller inte den tillsyn som omfattas av försvarsinspektören för hälsa och miljös ansvar enligt 4 §. SFS 2017:801

Skydd av områden samt djur- och växtarter

2 kap. 6 §

I 7–10 §§ fördelas ansvaret för den operativa tillsynen i fråga om
SFS 2018:1940

2 kap. 7 §

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om

2 kap. 8 §

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. naturreservat, kulturreservat, naturminnen och vattenskyddsområden som har beslutats av länsstyrelsen,
 • 2. biotopskyddsområden som inte ligger på mark som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) och som har beslutats av regeringen eller länsstyrelsen,
 • 3. djur- och växtskyddsområden som länsstyrelsen har meddelat föreskrifter om enligt 7 kap. 12 § miljöbalken,
 • 4. miljöskyddsområden enligt 7 kap. 19 och 20 §§ miljöbalken, utom områden som har inrättats i anslutning till en verksamhet som omfattas av försvarsinspektören för hälsa och miljös ansvar för tillsyn enligt 4 § eller av kommunens ansvar för tillsyn enligt 31 §,
 • 5. områden och föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av länsstyrelsen enligt 7 kap. 24 § miljöbalken,
 • 6. verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön i ett sådant område som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 7 §, kommunens ansvar enligt 9 § eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 10 §,
 • 7. skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken,
 • 8. skydd för biologisk mångfald enligt 8 kap. 1–4 §§ miljöbalken,
 • 9. verksamheter och åtgärder som avses i 12 kap. 6 § miljöbalken, utom den tillsyn som omfattas av Skogsstyrelsens ansvar enligt 10 §,
 • 10. vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken,
 • 11. stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken, och
 • 12. förordning (EU) nr 1143/2014, utom den tillsyn som omfattas av Skogsstyrelsens ansvar enligt 10 §.
Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§. SFS 2018:1940

2 kap. 9 §

Den kommunala nämnden har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. naturreservat, kulturreservat, naturminnen och vattenskyddsområden som har beslutats av kommunen,
 • 2. biotopskyddsområden som har beslutats av kommunen,
 • 3. djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om enligt 7 kap. 12 § miljöbalken,
 • 4. strandskyddet, utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 7 § 2, och
 • 5. områden och föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap. 24 § miljöbalken.

2 kap. 9 a §

Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om förordning (EU) nr 511/2014 och förordning (EU) 2015/1866, när det gäller sådana genetiska resurser och traditionella kunskaper som avses i förordning (EU) nr 511/2014 och sådana traditionella kunskaper som avses i 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken. SFS 2016:860

2 kap. 10 §

Skogsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. biotopskyddsområden på sådan mark som omfattas av bestämmelser i skogsvårdslagen (1979:429) och som Skogsstyrelsen har beslutat om,
 • 2. avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, uttag av skogsbränsle, skogsbilvägar, skogsgödsling, kalkning i skogsmark och andra skogsbruksåtgärder, i den mån verksamheterna och åtgärderna är sådana som avses i 12 kap. 6 § miljöbalken och omfattas av skogsvårdslagen,
 • 3. avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, uttag av skogsbränsle, skogsbilvägar, skogsgödsling, kalkning i skogsmark och andra skogsbruksåtgärder, om verksamheterna eller åtgärderna kan påverka miljön i ett sådant område som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, och
 • 4. hantering enligt förordning (EU) nr 1143/2014, om hanteringen avser en skogsträdart av unionsbetydelse avsedd för virkesproduktion på sådan mark som omfattas av bestämmelser i skogsvårdslagen.
SFS 2018:1940

Genteknik

2 kap. 12 §

Arbetsmiljöverket har ansvar för tillsynen i fråga om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer.

2 kap. 13 §

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. innesluten användning av genetiskt modifierade vattenlevande organismer,
 • 2. avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade vattenlevande organismer, och
 • 3. utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade vattenlevande organismer.
SFS 2011:642

2 kap. 14 §

Kemikalieinspektionen har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade mikroorganismer, nematoder, spindeldjur och insekter, och
 • 2. utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade mikroorganismer, nematoder, spindeldjur eller insekter.

2 kap. 15 §

Livsmedelsverket har ansvar för tillsynen i fråga om utsläppande på marknaden av sådana livsmedel som omfattas av livsmedelslagen (2006:804) och innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer.

2 kap. 16 §

Läkemedelsverket har ansvar för tillsynen i fråga om avsiktlig utsättning och avsiktligt utsläppande på marknaden av sådana läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer. SFS 2015:467

2 kap. 17 §

Skogsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om avsiktlig utsättning och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade skogsträd avsedda för virkesproduktion.

2 kap. 18 §

Statens jordbruksverk har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. innesluten användning av genetiskt modifierade organismer utom den tillsyn som omfattas av Arbetsmiljöverkets ansvar enligt 12 § eller av Havs- och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 §,
 • 2. avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer utom den tillsyn som omfattas av Havs- och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 §, Kemikalieinspektionens ansvar enligt 14 §, Läkemedelsverkets ansvar enligt 16 § eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 17 §,
 • 3. utsläppande på marknaden av sådant foder som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och omfattas av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, och
 • 4. utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, utom den tillsyn som omfattas av Havs- och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 §, Kemikalieinspektionens ansvar enligt 14 §, Livsmedelsverkets ansvar enligt 15 §, Läkemedelsverkets ansvar enligt 16 § eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 17 §.
SFS 2011:642

Övriga verksamheter och åtgärder

2 kap. 19 §

I 20–35 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga om
SFS 2018:56

2 kap. 20 §

Arbetsmiljöverket har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. sådana tillstånd att använda bekämpningsmedel som krävs enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, i de fall tillståndsfrågan prövas av Arbetsmiljöverket, och
 • 2. att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift utrustning som är avsedd för hantering av växtskyddsmedel enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 b § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
I arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166) finns bestämmelser om Arbetsmiljöverkets ansvar för tillsyn över att förordning (EG) nr 1907/2006 följs. SFS 2014:430

2 kap. 21 §

Kemikalieinspektionen har ansvar för tillsynen
 • 1. när det gäller 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 19 § 7–9, 11–14, 16, 17 och 19, i fråga om
 • a) primärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska produkter och biotekniska organismer samt primärleverantörers skyldighet att anmäla kemiska produkter, biotekniska organismer och varor till produktregistret,
 • b) utsläppande av varor på marknaden, och
 • c) att sådana representanter som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 1907/2006 fullgör sina skyldigheter enligt den förordningen, och
 • 2. i fråga om att primärleverantörer följer sådana föreskrifter om förbud mot att släppa ut kemiska produkter på marknaden som har meddelats med stöd av 15 kap. 40 § miljöbalken.
Kemikalieinspektionens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller som Läkemedelsverket har ansvar för enligt 23 §. SFS 2018:1804

2 kap. 22 §

Livsmedelsverket har, när det gäller 14 kap. miljöbalken och förordning (EG) nr 1907/2006, ansvar för tillsynen i fråga om material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

2 kap. 23 §

Läkemedelsverket har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. kosmetiska produkter enligt förordning (EG) nr 1223/2009 och förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter samt sådana varor som avses i 7 § förordningen om kosmetiska produkter, med undantag för frågor som rör produkternas brandfarliga, oxiderande eller explosiva egenskaper,
 • 2. producenters skyldigheter att enligt 3–5 och 8 §§ förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel ta emot avfall som utgörs av läkemedel och informera om möjligheten att lämna avfall som utgörs av läkemedel, och
 • 3. primärleverantörers utsläppande på marknaden av sådana tatueringsfärger som avses i förordning (2012:503) om tatueringsfärger.
SFS 2013:418

2 kap. 24 §

Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. producentansvaret enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, med undantag för frågor om hur insamlingen av sådana produkter lokalt uppfyller kraven i 16 och 17 §§ samma förordning,
 • 2. producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning,
 • 3. förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,
 • 4. förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,
 • 5. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,
 • 6. uppgiftskravet i 7 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar,
 • 7. förordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är behörig myndighet för, och
 • 8. förordning (EU) nr 1257/2013 när det gäller frågor som verket är behörig myndighet för.
SFS 2018:110

2 kap. 25 §

Statens jordbruksverk har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, och
 • 2. kontroll av utrustning som är avsedd att användas yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
SFS 2014:430

2 kap. 26 §

Strålsäkerhetsmyndigheten har, när det gäller olägenheter från joniserande strålning, ansvar för tillsynen i fråga om verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med joniserande strålning enligt strålskyddslagen (2018:396).
Strålsäkerhetsmyndigheten får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§.
Strålsäkerhetsmyndigheten får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt länsstyrelsen, om
 • 1. länsstyrelsen enligt 29 § första stycket 1 har ansvar för tillsynen i fråga om verksamheten, och
 • 2. länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten är överens om överlåtelsen.
SFS 2018:513

2 kap. 26 a §

Sveriges geologiska undersökning har ansvar för tillsynen i fråga om geologisk lagring av koldioxid. SFS 2014:430

2 kap. 27 §

Transportstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. användningen av marina bränslen i fartyg enligt svavelförordningen (2014:509),
 • 2. utrustning i fartyg som innehåller kontrollerade ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr 1005/2009,
 • 3. de skyldigheter i fråga om fartyg som följer av artiklarna 4–12 i förordning (EU) nr 1257/2013, och
 • 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG.
SFS 2017:882

2 kap. 28 §

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om sjöfarten och luftfarten när det gäller sådan dumpning och förbränning av avfall som regleras genom 15 kap. 27–29 §§ miljöbalken.
Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka med Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen. SFS 2016:808

2 kap. 28 a §

I fråga om transporter av avfall som regleras i förordning (EG) nr 1013/2006 har
 • 1. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ansvar för tillsynen i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län,
 • 2. Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvar för tillsynen i Norrbottens och Västerbottens län,
 • 3. Länsstyrelsen i Skåne län ansvar för tillsynen i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län,
 • 4. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvar för tillsynen i Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, och
 • 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvar för tillsynen i Hallands, Jönköpings, Värmlands och Västra Götalands län.
Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka med andra berörda länsstyrelser och med Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket. SFS 2015:657

2 kap. 29 §

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utom den tillsyn som omfattas av
 • a) Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar enligt 26 §, eller
 • b) Sveriges geologiska undersöknings ansvar enligt 26 a §,
 • 2. vattenverksamheter, utom sådana vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,
 • 3. föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven som en tillståndspliktig verksamhet och
 • a) är i drift, eller
 • b) har upphört efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid tidpunkten för verksamhetens upphörande inte hade överlåtits till kommunen, och
 • 4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken orsakade av en verksamhet eller åtgärd som länsstyrelsen har tillsynsansvar för.
Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§.
Länsstyrelsens ansvar för sådan tillsyn som avses i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor regleras särskilt i den lagen. SFS 2015:238

2 kap. 30 §

Om länsstyrelsen har ansvar för en viss verksamhet enligt 29 § första stycket 1 eller 2, ska länsstyrelsen också ansvara för tillsynen över verksamheten när det gäller
 • 1. bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 19 § 7–9, 11–14, 16, 17 och 19 i fråga om
 • a) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden,
 • b) andras än primärleverantörers hantering av kemiska produkter eller biotekniska organismer, och
 • c) andras än primärleverantörers hantering av varor som inte innebär utsläppande på marknaden,
 • 2. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs, och
 • 3. avfall, farligt avfall och producentansvar.
Länsstyrelsens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller Transportstyrelsen har ansvar för enligt 27 §. SFS 2017:1239

2 kap. 31 §

Den kommunala nämnden har, utöver det som följer av 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken, ansvar för tillsynen i fråga om
 • 1. tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, som inte särskilt anges i miljöprövningsförordningen (2013:251) eller bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
 • 2. vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,
 • 3. föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 29 § första stycket 3,
 • 4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för,
 • 5. hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden enligt 21 § första stycket, och
 • 6. utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr 1005/2009.
SFS 2016:1131

2 kap. 32 §

Om en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen över en viss verksamhet enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken eller enligt 1 kap. 19 och 20 §§ denna förordning, ska nämnden också ansvara för tillsynen över verksamheten när det gäller
 • 1. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs,
 • 2. bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken samt de EU-förordningar som anges i 19 § 7–9, 11–14, 16, 17 och 19 i fråga om
 • a) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, och
 • b) andras än primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, och
 • 3. att andra än primärleverantörer följer sådana föreskrifter om förbud mot att släppa ut kemiska produkter på marknaden som har meddelats med stöd av 15 kap. 40 § miljöbalken.
Nämndens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller Transportstyrelsen har ansvar för enligt 27 §. SFS 2018:1804

Införsel och utförsel

2 kap. 33 §

En tillsynsmyndighet som har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om utsläppande på marknaden av kemiska produkter, biotekniska organismer eller varor, har också ansvar för tillsynen i fråga om införseln till Sverige och utförseln från Sverige av sådana produkter, organismer och varor.
Tillsynsmyndigheten ska i tillsynen samverka med Tullverket.

Särskilda uppgifter enligt EU-förordningar

2 kap. 34 §

Vid tillsyn av kosmetiska produkter enligt denna förordning ska försvarsinspektören för hälsa och miljö eller en kommunal nämnd även utföra de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet.
Inspektören och den kommunala nämnden ska rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. SFS 2017:801

Marknadskontroll

2 kap. 35 §

En tillsynsmyndighet som har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om kosmetiska produkter enligt förordning (EG) nr 1223/2009 eller i fråga om farliga ämnen enligt förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk eller elektronisk utrustning ska inom sitt område fullgöra de uppgifter som anges i 1 kap. 5 § tredje stycket 1.
De uppgifter som anges i 1 kap. 5 § tredje stycket 2–6 ska fullgöras av
 • 1. Kemikalieinspektionen i fråga om farliga ämnen i elektrisk eller elektronisk utrustning, och
 • 2. Läkemedelsverket i fråga om kosmetiska produkter.
SFS 2013:418

3 kap. Tillsynsvägledning

3 kap. 1 §

En tillsynsvägledande myndighet som avses i någon av 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eller 16 §, ska inom sitt vägledningsområde ge tillsynsvägledning i fråga om tillämpningen av miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken och EU-förordningar.
Tillsynsvägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning.
Tillsynsvägledande myndigheter på statlig central nivå ska inom sitt vägledningsområde särskilt ge stöd till länsstyrelsernas tillsynsvägledning till kommunerna. SFS 2013:910

Vägledningsområden

3 kap. 2 §

Naturvårdsverket ska ge
 • 1. tillsynsvägledning till kommunala nämnder och länsstyrelser, om inte annat följer av 3–15 §§, och
 • 2. allmän tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter i frågor som avser tillämpningen av 26 och 30 kap. miljöbalken.

3 kap. 3 §

Affärsverket svenska kraftnät ska ge tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken.

3 kap. 4 §

Boverket ska ge tillsynsvägledning i frågor om kemiska produkter och biotekniska organismer i de fall frågorna regleras i föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd av förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

3 kap. 4 a §

Folkhälsomyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om
 • 1. hälsoskydd i bostäder och lokaler m.m. enligt 9 kap. miljöbalken,
 • 2. smittskydd och övrigt hälsoskydd av hygienisk eller medicinsk karaktär, med undantag för frågor som omfattas av Socialstyrelsens vägledningsområde enligt 11 § 1, och
 • 3. tillämpningen av 14 kap. miljöbalken, om frågorna omfattas av beslut som Folkhälsomyndigheten har meddelat enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
SFS 2014:430

3 kap. 5 §

Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om
 • 1. miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inom sitt ansvarsområde,
 • 2. vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken,
 • 3. enskilda avlopp enligt 9 kap. miljöbalken,
 • 4. vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, med undantag för frågor om markavvattning,
 • 5. dumpning enligt 15 kap. miljöbalken,
 • 6. fiske och vattenbruk, med undantag för frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens vägledningsområde enligt 6 §, och
 • 7. skydd av grundvatten.
SFS 2014:430

3 kap. 6 §

Kemikalieinspektionen ska ge tillsynsvägledning i frågor om
 • 1. utsläppande på marknaden, införsel, utförsel och allmänhetens hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 2 kap. 19 § 7–9, 11–14, 16, 17 och 19 denna förordning, och
 • 2. förbud mot att släppa ut kemiska produkter på marknaden enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 40 § miljöbalken.
Första stycket gäller inte frågor som omfattas av Boverkets vägledningsområde enligt 4 § eller Läkemedelsverkets vägledningsområde enligt 7 §. SFS 2018:1804

3 kap. 7 §

Läkemedelsverket ska ge tillsynsvägledning i frågor som regleras i
SFS 2013:418

3 kap. 8 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ge tillsynsvägledning i frågor om miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken i de fall frågorna regleras i
 • 1. lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
 • 2. förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, eller
 • 3. bestämmelser om förebyggande och hantering av allvarliga olyckor i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall.
Myndigheten ska stödja Kemikalieinspektionen i tillsynsfrågor om kemiska produkters brandfarliga, explosiva och oxiderande egenskaper. SFS 2015:238

3 kap. 9 §

Riksantikvarieämbetet ska ge tillsynsvägledning i frågor om kulturreservat.

3 kap. 10 §

Skogsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i frågor om
 • 1. tillämpningen av 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken i de fall frågorna rör skogsbruk och regleras i skogsvårdslagen (1979:429),
 • 2. verksamheter och åtgärder inom skogsbruket som kan påverka miljön i sådana särskilda skyddsområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, om verksamheterna inte omfattas av tillsyn enligt 2 kap. 7, 8 eller 9 § denna förordning, och
 • 3. tillämpningen av 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 2 kap. denna förordning, om frågorna rör skogsbruket och Kemikalieinspektionen inte har vägledningsansvaret enligt 6 §.

3 kap. 11 §

Socialstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i frågor om
 • 1. hälsoskydd som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet, och
 • 2. tillämpningen av 15 kap. miljöbalken, om frågorna avser hanteringen av sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) beskrivs som avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor
 • a) där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall (avfallstyp 18 01 03*),
 • b) i form av kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall (avfallstyp 18 01 06*),
 • c) i form av cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall (avfallstyp 18 01 08*), eller
 • d) som utgörs av amalgam från tandvård (avfallstyp 18 01 10*).
SFS 2016:808

3 kap. 12 §

Statens energimyndighet ska ge tillsynsvägledning i frågor om verksamhetsutövares egenkontroll när det gäller hushållning med energi och användning av förnyelsebara energikällor.

3 kap. 13 §

Statens jordbruksverk ska ge tillsynsvägledning i frågor om
 • 1. djurhållande verksamheter och verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet utom i frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens vägledningsområde enligt 6 §,
 • 2. föreskrifter som Statens jordbruksverk har meddelat med stöd av förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,
 • 3. avfall enligt 15 kap. miljöbalken när frågorna avser
 • a) retursystem i de fall frågorna regleras i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, eller
 • b) hantering av sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) beskrivs som avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall (avfallstyp 18 02 02*).
SFS 2016:808

3 kap. 14 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om
 • 1. verksamheter som avses i 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§ miljöbalken i de fall frågorna regleras i strålskyddslagen (2018:396) eller strålskyddsförordningen (2018:506), och
 • 2. föroreningsskador och andra miljöskador som avses i 10 kap. miljöbalken orsakade av radioaktiva ämnen.
SFS 2018:513

3 kap. 15 §

I frågor om tillämpningen av bestämmelserna om genteknik i 13 kap. miljöbalken är den operativa tillsynsmyndigheten också tillsynsvägledande myndighet inom det område som motsvarar myndighetens operativa ansvar.
Första stycket innebär inte någon inskränkning i de centrala och samordnande uppgifter för kontrollen av genetiskt modifierade organismer som Naturvårdsverket och Gentekniknämnden har enligt förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

3 kap. 16 §

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i länet. I länsstyrelsernas tillsynsvägledning ingår att ge kommunerna stöd för att utveckla tillsynen.
Från länsstyrelsens vägledningsområde undantas den tillsyn som utövas av Skogsstyrelsen och försvarsinspektören för hälsa och miljö. SFS 2017:801

Planer för tillsynsvägledning

3 kap. 17 §

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. SFS 2013:910

3 kap. 18 §

Länsstyrelsen ska på begäran av Naturvårdsverket lämna uppgifter till verket om vilka tillsynsvägledande insatser som länsstyrelsen har genomfört eller planerar.

SFS 2011:13

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsynsärenden som har inletts före ikraftträdandet.

SFS 2011:642

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2011:702

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2011.

SFS 2011:930

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

SFS 2011:1008

Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2011.

SFS 2012:504

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

SFS 2012:864

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.

SFS 2013:268

1. Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.
2. I fråga om verksamheter som vid ikraftträdandet omfattas av ett tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken behöver tillsynsmyndigheten inte genomföra tillsynsbesök enligt 10 a § förrän efter den 6 januari 2014.

SFS 2013:322

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

SFS 2013:322

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

SFS 2013:418

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2013.

SFS 2013:910

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Bestämmelsen i 3 kap. 4 a § 3 i sin nya lydelse gäller även för frågor som omfattas av beslut som Socialstyrelsen har meddelat enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter före den 1 januari 2014.
3. Folkhälsomyndigheten ska i de frågor som omfattas av myndighetens tillsynsvägledningsansvar fullgöra de uppgifter som anges i 1 kap. 21 § även i de fall Socialstyrelsen som operativ tillsynsmyndighet enligt 2 kap. 3 § före ikraftträdandet enligt 1 kap. 18 och 19 §§ har överlåtit åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen.

SFS 2014:81

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2014.

SFS 2014:430

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014.

SFS 2014:1077

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2014.

SFS 2014:1243

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2015:22

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.

SFS 2015:170

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

SFS 2015:238

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

SFS 2015:467

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2015:657

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2016:808

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.

SFS 2016:832

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.
2. Bestämmelsen i 1 kap. 10 a § tillämpas första gången i fråga om tillsynsprogram med utgångspunkt i den operativa tillsynsmyndighetens tillsynsplan för 2017.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tillsyn som bedrivs med utgångspunkt i den operativa tillsynsmyndighetens tillsynsplan för 2016.

SFS 2016:860

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

SFS 2016:1131

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

SFS 2016:1198

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

SFS 2017:801

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

SFS 2017:882

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

SFS 2017:1050

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

SFS 2017:1239

Denna förordning träder i kraft den 26 december 2017.

SFS 2018:56

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

SFS 2018:110

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2018.

SFS 2018:513

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

SFS 2018:1940

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

SFS 2018:1804

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

SFS 2018:2004

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.

SFS 2018:2115

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.