Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:15 Utkom från trycket den 1 februari 2011Förordning om ändring i nationalparksförordningen (1987:938);utfärdad den 20 januari 2011.Regeringen föreskriver att det i nationalparksförordningen (1987:938) ska införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.6 §6 § Tidigare 6 § upphävd genom 1998:1253. Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 7 §§ miljötillsynsförordningen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)