Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:20 Utkom från trycket den 1 februari 2011Förordning om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck;utfärdad den 20 januari 2011.Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 1998:935. Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)