Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:22 Utkom från trycket den 1 februari 2011Förordning om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll;utfärdad den 20 januari 2011.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll dels att 8 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 1 a, 7 a och 9 §§, av följande lydelse.1 a §1 a §Bestämmelserna i 26 kap. 19 § miljöbalken ska tillämpas i fråga omEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEGEUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850). ,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaserEUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842). ,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EGEUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907). ,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalierEUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (Celex 32008R0689). , ochEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktetEUT L 286, 31.10.2009, s. 1 (Celex 32009R1005). .7 a §7 a §Den som släpper ut en kemisk produkt på marknaden och har tillverkat, i eget namn förpackat, packat om eller ändrat namn på produkten eller fört in den till Sverige, ska ha dokumenterade rutiner för att klassificera och märka produkten rätt, upprätthålla kompetens enligt kraven i artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006 samt utarbeta och utfärda säkerhetsdatablad, om verksamheten omfattarfler än 25 olika kemiska produkter som innehåller ett ämne som är farligt enligt bestämmelser om klassificering och märkning av kemiska produkter,minst en kemisk produkt som är särskilt farlig enligt 2 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer, ellerminst en kemisk produkt som innehåller ett ämne som finns upptaget på den kandidatförteckning som anges i artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006.8 §8 §Naturvårdsverket och Socialstyrelsen får inom sina ansvarsområden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.9 §9 §Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur den som bedriver en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken ska utöva sådan kontroll som avses i 26 kap. 19 § miljöbalken.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)