Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:34 Utkom från trycket den 1 februari 2011Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall;utfärdad den 20 januari 2011.Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall ska ha följande lydelse.43 §43 §Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)