Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:320 Utkom från trycket den 5 april 2011Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319);utfärdad den 24 mars 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194. föreskrivs att 4–6 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska ha följande lydelse.4 §4 §För klassificering i miljöklass 1 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav:researchoktantalet ska vara lägst 95,motoroktantalet ska vara lägst 85,ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock lägst 65 kilopascal under vintern och högst 70 kilopascal under sommaren,destillationen ska innebära atta) under vintern minst 50 procent och under övrig tid minst 47 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius,b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius, ochc) slutkokpunkten är högst 205 grader Celsius,olefiner får förekomma med högst 13,0 volymprocent,aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,i fråga om oxygenater fåra) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel måste tillsättas),b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt),c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,d) tertiärbutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, ochg) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 förekomma med högst 15 volymprocent,svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter,fosfor får inte förekomma i någon mätbar mängd,bensinen ska uppfylla skäliga funktionskrav i fråga om renhet för insugnings- och insprutningsventiler, ochbensinen får inte innehålla askbildande ämnen, om den är avsedd för fordon med katalytisk avgasrening.5 §5 §För klassificering i miljöklass 1 ska en alkylatbensin uppfylla följande tekniska krav:ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 50 kilopascal och högst 65 kilopascal,destillationen ska innebära atta) mellan 15 och 42 volymprocent har förångats vid 70 grader Celsius,b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius,c) minst 46,0 och högst 72,0 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius, om inte annat följer av d,d) om skillnaden i temperatur mellan den temperatur då 45 volymprocent har förångats och den temperatur då 72 volymprocent har förångats understiger 10 grader Celsius, gäller i stället för c att den temperatur då 50 volymprocent har förångats (T50-värdet) ska ligga mellan 90 och 105 grader Celsius, oche) slutkokpunkten är högst 200 grader Celsius,olefiner får förekomma med högst 1,0 volymprocent,aromater får förekomma med högst 1,0 volymprocent,bensen får förekomma med högst 0,1 volymprocent,cyklohexaner får förekomma med högst 2,0 volymprocent,normalhexan får förekomma med högst 0,5 volymprocent,svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,bly får förekomma med högst 0,002 gram per liter,metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter, ochdensiteten ska vid 15 grader Celsius vara mellan 680 och 720 kilogram per kubikmeter.6 §6 §För klassificering i miljöklass 2 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav:researchoktantalet ska vara lägst 95,motoroktantalet ska vara lägst 85,ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock högst 70,0 kilopascal under sommaren,destillationen ska innebära att minst 46,0 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius och minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius,olefiner får förekomma med högst 18,0 volymprocent,aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,i fråga om oxygenater fåra) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel måste tillsättas),b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt),c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,d) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, oche) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 eller motsvarande förekomma med högst 15,0 volymprocent,svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)