Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Drivmedelsförordning (2011:346) Förarbeten2011:346Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 58, Celex 31998L0070), senast ändrat genom direktiv 2009/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 88, Celex 32009L0030).2012:395Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer (EUT L 285, 31.10.2009, s. 36, Celex 32009L0126) samt kommissionens direktiv 2011/63/EU av den 1 juni 2011 om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (EUT L 147, 2.6.2011, s. 15, Celex 32011L0063). Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), senast ändrat genom direktiv 2006/96/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 81, Celex 32006L0096).2017:1298Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 september 2015 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.Utkom från trycket den 12 april 2011utfärdad den 31 mars 2011.1 §1 §Denna förordning är meddelad med stöd av 22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5–6 a, 10 och 11 §§, 12 § 1–3, 5 och 6 samt 13 §, 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 12 § 4, och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509). F (2017:904). Definitioner2 §2 §Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd som i drivmedelslagen (2011:319).Miljöklasser3 §3 §En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 4–6 och 8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513. F (2017:1298). 4 §4 §Transportstyrelsen prövar om ett alternativt drivmedel uppfyller kraven i 12–15 §§ drivmedelslagen (2011:319).Kostnader för information om felaktiga drivmedel5 §5 §Om Transportstyrelsen har fått kostnader för att i en drivmedelsleverantörs ställe informera om felaktiga drivmedel enligt 18 § drivmedelslagen (2011:319), ska drivmedelsleverantören ersätta kostnaderna.Undantag från förbud6 §6 §Trots det som sägs i 6 och 16 §§ drivmedelslagen (2011:319) får bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg saluföras, om blyhalten i bensinen vid 15 grader Celsius inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin.6 a §6 a §Trots förbudet i 16 § drivmedelslagen (2011:319) får en bensin eller ett dieselbränsle saluföras till den som avser att använda drivmedlet för attutveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, elleri en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare.Saluföring med stöd av första stycket får inte ske där drivmedel saluförs till andra än dem som avses i första stycket. F (2012:396). KvalitetsrapportRubriken har denna lydelse enl. F 2017:904. 7 §7 §En kvalitetsrapport enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska lämnas till Transportstyrelsen. F (2017:904). 8 §8 §Transportstyrelsen ska rapportera om kvaliteten på bensin och dieselbränslen till Europeiska kommissionen enligt artikel 8 i direktiv 98/70/EG.UtsläppsrapportRubriken har denna lydelse enl. F 2017:904. 9 §9 §En utsläppsrapport enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska avse ett kalenderår och lämnas till Statens energimyndighet senast den 1 april året efter kalenderåret. F (2017:904). Åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser10 §10 §I utsläppsrapporten enligt 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319). F (2017:904). 11 §11 §Användning av biodrivmedel för luftfart eller av andra biodrivmedel får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast ombiodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, ochden mängd biodrivmedel som omfattas av åtgärden ingår i utsläppsrapportens redovisning av den totala volymen levererade drivmedel. F (2017:904). Bemyndiganden12 §12 §Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,prövning som avses i 4 §,rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och undantag från rapporteringsskyldigheten, ochavgifter för tillsyn och för ärendehandläggning. F (2014:538). 13 §13 §Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag från rapporteringsskyldigheten, ochhur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas. F (2017:904). Tillsyn14 §14 §Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas avStatens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, ochTransportstyrelsen i övrigt. F (2017:904). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:346 Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2011 då förordningen (1985:838) om motorbränslen ska upphöra att gälla. 2012:395 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012. 2014:511 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014. 2014:538 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014. 2015:564 Denna förordning träder i kraft d. 13 okt. 2015. 2017:904 Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2017. 2017:1298 Denna förordning träder i kraft d. 9 jan. 2018. 2018:1517 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020 i fråga om 1, 2 a, 13 och 15 §§ och i övrigt d. 1 maj 2020. F (2019:123). 2019:123 (Publicerad d. 19 mars 2019.)