Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Drivmedelsförordning (2011:346)

Utkom från trycket den 12 april 2011

utfärdad den 31 mars 2011.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509).

SFS 2017:904

Definitioner

2 §

Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd som i drivmedelslagen (2011:319).

Miljöklasser

3 §

En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 4–6 och 8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513.

SFS 2017:1298

4 §

Transportstyrelsen prövar om ett alternativt drivmedel uppfyller kraven i 12–15 §§ drivmedelslagen (2011:319).

Kostnader för information om felaktiga drivmedel

5 §

Om Transportstyrelsen har fått kostnader för att i en drivmedelsleverantörs ställe informera om felaktiga drivmedel enligt 18 § drivmedelslagen (2011:319), ska drivmedelsleverantören ersätta kostnaderna.

Undantag från förbud

6 §

Trots det som sägs i 6 och 16 §§ drivmedelslagen (2011:319) får bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg saluföras, om blyhalten i bensinen vid 15 grader Celsius inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin.

6 a §

Trots förbudet i 16 § drivmedelslagen (2011:319) får en bensin eller ett dieselbränsle saluföras till den som avser att använda drivmedlet för att

 1. utveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,

 2. anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, eller

 3. i en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare.

Saluföring med stöd av första stycket får inte ske där drivmedel saluförs till andra än dem som avses i första stycket.

SFS 2012:396

Kvalitetsrapport

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0904

7 §

En kvalitetsrapport enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska lämnas till Transportstyrelsen.

SFS 2017:904

8 §

Transportstyrelsen ska rapportera om kvaliteten på bensin och dieselbränslen till Europeiska kommissionen enligt artikel 8 i direktiv 98/70/EG.

Utsläppsrapport

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0904

9 §

En utsläppsrapport enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska avse ett kalenderår och lämnas till Statens energimyndighet senast den 1 april året efter kalenderåret.

SFS 2017:904

Åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

10 §

I utsläppsrapporten enligt 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319).

SFS 2017:904

11 §

Användning av biodrivmedel för luftfart eller av andra biodrivmedel får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast om

 1. biodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, och

 2. den mängd biodrivmedel som omfattas av åtgärden ingår i utsläppsrapportens redovisning av den totala volymen levererade drivmedel.

SFS 2017:904

Bemyndiganden

12 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,

 2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,

 3. märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,

 4. prövning som avses i 4 §,

 5. rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och undantag från rapporteringsskyldigheten, och

 6. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning.

SFS 2014:538

13 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

 1. rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag från rapporteringsskyldigheten, och

 2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas.

SFS 2017:904

Tillsyn

14 §

Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av

 1. Statens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, och

 2. Transportstyrelsen i övrigt.

SFS 2017:904

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:346

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2011 då förordningen (1985:838) om motorbränslen ska upphöra att gälla.

SFS 2012:395

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2014:511

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2014:538

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2015:564

Denna förordning träder i kraft d. 13 okt. 2015.

SFS 2017:904

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2017.

SFS 2017:1298

Denna förordning träder i kraft d. 9 jan. 2018.

SFS 2018:1517

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020 i fråga om 1, 2 a, 13 och 15 §§ och i övrigt d. 1 maj 2020.

SFS 2019:123

(Publicerad d. 19 mars 2019.)