Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att 25 b § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

25 b §

1 Den myndighet som handlägger ett anmälningsärende som avser en verksamhet med vindkraftverk
  • 1. får medge undantag från kraven i 25 a §, om undantaget avser sådant som inte behövs för handläggningen, och
  • 2. ska i lämplig omfattning samordna handläggningen av anmälningsärendet med handläggningen av ett ärende enligt plan- och bygglagen (2010:900) som avser samma vindkraftverk.

SFS 2011:368

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2009:863.