Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:631 Utkom från trycket den 10 juni 2011Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall;utfärdad den 26 maj 2011.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:512) om deponering av avfall dels att 45 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 30 a §, samt närmast före 30 a § en ny rubrik av följande lydelse.Samråd om föreskrifter30 a §30 a §Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter som avses i 13 §, 15 § första stycket, 15 a § tredje stycket, 17 § eller 30 § andra stycket ska verket höraHavs- och vattenmyndigheten, om föreskrifterna har betydelse för havs- eller vattenmiljön, ochSveriges geologiska undersökning, om föreskrifterna har betydelse för grundvattenmiljön.45 §45 §Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut om dispens enligt 13 §.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)