Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:702 Utkom från trycket den 17 juni 2011Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);utfärdad den 9 juni 2011.Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13) dels att nuvarande 1 kap. 4 och 5 §§ ska betecknas 1 kap. 5 och 4 §§, dels att 1 kap. 1, 3 och de nya 4 och 5 §§, 2 kap. 4, 19, 20 och 24 §§ samt rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 §Denna förordning är meddeladmed stöd av 26 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 4 §,med stöd av 26 kap. 3 § första stycket miljöbalken i fråga om 1 kap. 6–16 §§ och 2 kap.,med stöd av 26 kap. 3 § fjärde stycket miljöbalken i fråga om 1 kap. 18–20 §§,med stöd av 26 kap. 23 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 23 och 24 §§,med stöd av 26 kap. 22 a § miljöbalken i fråga om 1 kap. 25–27 §§, ochi övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.3 §3 §I denna förordning avses med tillsynsobjekt: en verksamhet, en åtgärd, ett område, ett naturföremål eller en djur- eller växtart som är eller ska vara föremål för tillsyn, operativ tillsyn: tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd, tillsynsvägledning: utvärdering, uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna, kommunal nämnd: den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken, tillverkare: den som tillverkar en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara eller som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk produkt eller en bioteknisk organism, primärleverantör: en tillverkare som släpper ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara på marknaden, den som yrkesmässigt för in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara till Sverige i syfte att släppa ut den på marknaden och den som yrkesmässigt för ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara från Sverige, och släppa ut på marknaden: att tillhandahålla eller göra en kemisk produkt, en bioteknisk organism eller en vara tillgänglig för någon annan.I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i 14 kap. 2 § och 15 kap. 1 § miljöbalken samt 4 § avfallsförordningen (2001:1063).EU-regler4 §4 §Bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken ska tillämpas vid tillsyn över att de EU-förordningar som anges i 2 kap. denna förordning följs.5 §5 §Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765)..En myndighet som enligt denna förordning utövar tillsyn över att sådana bestämmelser följs som anger förutsättningar för att släppa ut varor eller produkter på marknaden får inte vidta tillsynsåtgärder som strider mot förordning (EG) nr 765/2008.2 kap.4 §4 §Generalläkaren har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om samtliga verksamheter och åtgärder inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt utom den tillsyn som omfattas av Kemikalieinspektionens ansvar enligt 21 § första stycket 1.19 §19 §I 20–33 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga ommiljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken,jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § miljöbalken,kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. miljöbalken samt utrustning avsedd för hantering av växtskyddsmedel,avfall och producentansvar enligt 15 kap. miljöbalken,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedelEUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648). ,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEGEUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850). ,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaserEUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842). ,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfallEUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013). ,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EGEUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907). ,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). ,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalierEUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (Celex 32008R0689). , ochEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktetEUT L 286, 31.10.2009, s. 1 (Celex 32009R1005). .20 §20 §Arbetsmiljöverket har ansvar för tillsynen i fråga omsådana tillstånd att använda bekämpningsmedel som krävs enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel, i de fall tillståndsfrågan prövas av Arbetsmiljöverket, ochatt på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift utrustning som är avsedd för hantering av växtskyddsmedel enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 b § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.I arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166) finns bestämmelser om Arbetsmiljöverkets ansvar för tillsyn över att förordning (EG) nr 1907/2006 följs.24 §24 §Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga omproducentansvaret enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, med undantag för frågor om hur insamlingen av sådana produkter lokalt uppfyller kraven i 16 och 17 §§ samma förordning,producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning, ochförordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är behörig myndighet för.Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)