Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Laponiaförordning (2011:840)

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

Med Laponiatjuottjudus avses i denna förordning en ideell förening som har bildats för förvaltning av världsarvet Laponia och som består av samebyarna Báste cearru, Gällivare, Jåhkågasska tjiellde, Luokta-Mávas, Sierri, Sirges, Tuorpon, Udtja och Unna tjerusj samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturvårdsverket, Gällivare kommun och Jokkmokks kommun.

3 §

Länsstyrelsen i Norrbottens län får i fråga om världsarvet Laponia överlåta till Laponiatjuottjudus att
 • 1. förvalta och sköta de nationalparker och naturreservat som ingår i Laponia enligt den skötselplan och de föreskrifter som gäller för parkerna och reservaten samt enligt den förvaltningsplan som i enlighet med Förenta nationernas samarbetsorgan Unescos riktlinjer har tagits fram för Laponia,
 • 2. utföra rovdjursinventeringar,
 • 3. sprida kunskap och information om de värden som ligger till grund för världsarvsutnämningen samt om de nationalparker och naturreservat som ingår i Laponia, och
 • 4. i enlighet med skötselplanen och förvaltningsplanen
 • a) svara för att de byggnader och anläggningar för det rörliga friluftslivet som finns inom Laponia används på ett sätt som är förenligt med ändamålet med Laponia,
 • b) underhålla och sköta de delar av fjälledsystemet som finns inom Laponia, och
 • c) underhålla, sköta och utveckla anläggningar och byggnader för det rörliga friluftslivet samt övrig verksamhet inom Laponia.

4 §

Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får inte överlåtas enligt 3 §.

5 §

Om Laponiatjuottjudus har åtagit sig att utföra de uppgifter som anges i 3 §, ska Laponiatjuottjudus årligen till länsstyrelsen redovisa
 • 1. hur uppgifterna har utförts,
 • 2. hur förvaltnings- och skötselplanen har uppfyllts,
 • 3. föreningens förvaltning och räkenskaper, inklusive revisionsberättelsen, och
 • 4. de behov av utveckling av förvaltningen som har identifierats och förslag på hur dessa behov kan tillgodoses.

6 §

Länsstyrelsen ska senast den 15 april varje år till regeringen lämna en sammanfattning av Laponiatjuottjudus redovisning enligt 5 §.

SFS 2011:840

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2018.
SFS 2016:1043