Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:930 Utkom från trycket den 12 juli 2011Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);utfärdad den 30 juni 2011.Regeringen föreskriver att 2 kap. 19, 21, 30 och 32 §§ samt 3 kap. 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.2 kap.19 §19 § Senaste lydelse 2011:702. I 20–33 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga ommiljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken,jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § miljöbalken,kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. miljöbalken samt utrustning avsedd för hantering av växtskyddsmedel,avfall och producentansvar enligt 15 kap. miljöbalken,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser,EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall,EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,EUT L 396, 30.12.2006, s.1 (Celex 32006R1907). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,EUT L 353, 31.12.2008, s.1 (Celex 32008R1272). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier,EUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (Celex 32008R0689). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktetEUT L 286, 31.10.2009, s.1 (Celex 32009R1005)., ochEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG EUT L 309, 24.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1107)..21 §21 §Kemikalieinspektionen har, när det gäller 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 19 § 7–9 och 11–15, ansvar för tillsynen i fråga omprimärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska produkter och biotekniska organismer samt primärleverantörers skyldigheter att anmäla kemiska produkter, biotekniska organismer och varor till produktregistret, ochutsläppande av varor på marknaden.Kemikalieinspektionens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller som Läkemedelsverket har ansvar för enligt 23 §.30 §30 §Om länsstyrelsen har ansvar för tillsynen över en viss verksamhet enligt 29 § första stycket 1 eller 2, ska länsstyrelsen också ansvara för tillsynen över verksamheten när det gällerbestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 19 § 7–9 och 11–15 i fråga oma) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden,b) annan än primärleverantörers hantering av kemiska produkter eller biotekniska organismer, ochc) annan än primärleverantörers hantering av varor som inte innebär utsläppande på marknaden,att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs, ochavfall, farligt avfall och producentansvar.Länsstyrelsens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller Transportstyrelsen har ansvar för enligt 27 §.32 §32 §Om en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen över en viss verksamhet enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken eller enligt 1 kap. 19 och 20 §§ denna förordning, ska nämnden också ansvara för tillsynen över verksamheten när det gällerbestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 19 § 7–9 och 11–15 i fråga oma) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, ochb) annan än primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, ochatt föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs.Nämndens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller Transportstyrelsen har ansvar för enligt 27 §.3 kap.6 §6 §Kemikalieinspektionen ska, när det gäller 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 2 kap. 19 § 7–9 och 11–15 denna förordning, ge tillsynsvägledning i frågor om utsläppande på marknaden, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor samt allmänhetens hantering av sådana produkter, organismer eller varor.Första stycket gäller inte frågor som omfattas av Boverkets vägledningsområde enligt 4 § eller Läkemedelsverkets vägledningsområde enligt 7 §.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMagnus Blücher(Miljödepartementet)