Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:999 Utkom från trycket den 20 september 2011Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall;utfärdad den 8 september 2011.Regeringen föreskriver att 2, 8 och 12 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2001:1078. Med avfall och hushållsavfall avses i denna förordning detsamma som i 15 kap. miljöbalken.Med farligt avfall, brännbart avfall, organiskt avfall, deponering och deponi avses i denna förordning detsamma som i avfallsförordningen (2011:927).8 §8 § Senaste lydelse 2001:1078. Följande avfall får inte deponeras:flytande avfall,avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt eller mycket brandfarligt enligt definitionen i bilaga 1 till avfallsförordningen (2011:927),sjukvårdsavfall och annat kliniskt avfall från medicinska eller veterinärmedicinska verksamheter som är smittfarligt enligt definitionen i bilaga 1 till avfallsförordningen,avfall som utgörs av kemiska ämnen från forskning och utveckling eller undervisning (laboratorierester) och som inte är identifierade eller vars effekt på hälsan eller miljön är okända, ochhela begagnade däck som inte är cykeldäck och som har en diameter mindre än 1400 millimeter.12 §12 § Senaste lydelse 2008:839. Bestämmelser om krav på förbehandling för att få deponera avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter finns i 28 § avfallsförordningen (2011:927). För batterier finns det i 26 § samma förordning en bestämmelse om förutsättningar för att få deponera avfall som innehåller eller utgörs av batterier.Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)