Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:261 Utkom från trycket den 23 maj 2012Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);utfärdad den 10 maj 2012.Regeringen föreskriver att 68, 85 och 87 §§ avfallsförordningen (2011:927) ska ha följande lydelse.68 §68 §Bestämmelser om transportdokument för gränsöverskridande transporter av avfall finns i artiklarna 4 och 16 i förordning (EG) nr 1013/2006.85 §85 §De operativa tillsynsmyndigheterna ska samråda med Tullverket i frågor som rör tillsynen över att förordning (EG) nr 1013/2006 följs.87 §87 §Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av transporter i strid med förordning (EG) nr 1013/2006 finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)